HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Former president Mahinda Rajapaksa spent time briefly at the main prison in Colombo visiting his recently acquired ally Tissa Attanayake.  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

http://www.lankatv.mobi/gossip/MR-welok.jpg
uyskao ;siai n,kak ysgf.g hhs
ùãfhdaj n,kak

ßudkaâ ndrfha isák ysgmq fi!LH wud;H ;siai w;a;kdhl uy;df.a iqjÿla ne,Su i|yd ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d wo ^09& je,slv nkaOkd.dr frday,g f.dia ;sfí'

;siai w;a;kdhl uy;df.a iqjÿla ne,Sfuka miq ysgmq ckdêm;sjrhd msg;g toa§ tys isá udOHfõ§ka  úiska Tyqf.ka m%Yak weiQ w;r Bg uyskao rdcmlaI uy;d ms<s;=re ÿkafkah'

bÈßfha meje;afjk md¾,sfïka;= ue;sjrKhg ;rÛ lrkjdo hkqfjka udOHfõ§ka weiQúg uyskao rdcmlaI uy;d lsis;a fkdlshd isáfhah'tfia kï ysgmq weu;s úu,a ùrjxY uy;d úiska bÈß i;sfha ixúOdkh lrk foaYmd,k iaùug iyNd.s fjkjdoehs weiQúg ysgmq ckm;s fufia W;a;r ÿkafkah'

¶ug ;du wdrdOkdjla kE' uu okakE ;du tfyu tlla ;sfhkjd lsh,d' uu fï .fï b|,d wdfõ wo'
uu ;du oelafla kE fudllaj;a' Y%S ,xld ksoyia mlaIfha iaùulao@

wd fyd|hs fndfydau ia;+;shs lÜáhg¶

miq.sh ckm;s ue;sjrK iufha§ ;siai w;a;kdhl uy;d ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;dg iyh m< lsÍug tlaúh'

tfia tlaùfuka miq rks,a úl%uisxy uy;d yd ffu;%smd, isßfiak uy;d w;r ryis.; .súiqula we;s njg udOHfj; l< fy<sorõfjka miq wod< w;aika iïnkaOfhka ri mÍlaIljrhd úiska jd¾;djla ,ndfoñka mjid ;snqfKa tajd jHdc w;aika njg mÍlaIKj,§ ;yjqre jQ njhs'

ta wkQj w;a;kdhl uy;d w;awvx.=jg f.k Widúhg bÈßm;a lsÍfuka miq ßudkaâ ndrhg m;a flßK'

http://www.lankatv.mobi/gossip/mahinda%20rajapaksha11.jpgRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය