HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Fire in Dubai Marina's Torch Tower; Roads closed, Tram affected  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

http://www.lankatv.mobi/gossip/40-fire-rips-through-dubai.jpg

 f,dj Wiu ksjdi ixlS¾Kh .sks.;a yeá & ùäfhda

f,dj Wiu ksjdi ixlS¾Khla f,i ie,flk uy,a 79lska hq;a vqndhs ys  fgdaÉ f.dvke.s,af,a uyd .skakla me;sfrk nj jd¾;d jkjd'

wä 1105la Wie;s f.dvke.s,af,a 50 jk uyf,a .skak ygf.k we;s w;r iq<Û;a iuÛ th f.dvke.s,a, mqrd me;sreKq njhs úfoia jd¾;dlrejka i|yka lf<a' uy,a 60l muK ksjykaj,g .skafkka ydks isÿj ;sfnkjd' tys iqkanqka wi< f.dvke.s,s u; lvd jegqKq nj ioyka'

flfia kuq;a" f.dvke.s,af,a isá mqoa.,hka läkñka bj;a lr .ekSu i|yd lghq;= fhdod ;snQ w;r Ôú; ydks isÿfkdjQ njhs vqndhs n,OdÍka m‍%ldY lf<a' vqndhs ys uqyqÿ ixpdrl l,dmfha msysá fuu f.dvke.s,a, 2011 jif¾§ újD; lrkq ,enQjla'

vqndhs ys uy,a 34lska hq;a gïù,a f.dvke.s,af,a o 2012 jif¾ fujeksu .skakla yg .;a;d' tys§ o lsisfjl=g;a ;=jd, isÿfkdjQ w;r tu .skak wdrïN ù we;af;a is.rÜ fldghlska nj miqj fidhd .ekqKd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය