HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Drug baron Wela Sudha’s case: CID questions Duminda Silva  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

ÿñkaof.ka nexl= .sKqï .ek m%Yak lsÍu meh 4 blaujhs

wo WoEik 9 g muK fld<U wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg lg W;a;r ,nd§u i|yd bÈßm;ajQ md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajd uy;df.ka fïjk úg fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍka úiska m%Yak lrñka isák nj jd¾;d fjhs'

miajre 1 jk úg meh 4 la blaujd

.sh;a Tyq we;=f<a ms<s;=re imhñka isák nj jd¾;d jqKd'
mlsia:dkfha§ w;awvx.=jg .;a fjf,aiqod ^iuka; l=udr& ÿñkao iu. yjqf,a u;al=vq cdjdru l< njg;a fjf,a iqod ÿñkaof.a fldgi f,i udislj remsh,a ,laI 25 ne.ska ÿñkaof.a nexl= .sKqul ;ekam;a l< njg;a idlaIs ,eîfuka miq ÿñkaof.a nexl= .sKqï mÍlaIdjg wod< mÍlaIK ks,OdÍkag miq.shod wêlrK ksfhda.hla ,enqK w;r wo m%Yak lsÍï w;r ta nexl= .sKqï j,g uqo,a ,enqK wdldr ms<sn| úia;r ,nd.kq we;s njg jd¾;d jkjd'
ÿñkao is,ajd iu. Tyqf.a kS;s{jreka fofofkl=o ryia fmd,sisfha isà'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය