HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Do not allow any separatism - Gothabaya says to India  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
o%úv fnÿïjdohg h<s bv fkd;nkak & f.daGdNh bkaÈhdjg lshhs


http://www.lankatv.mobi/gossip/gotha114.jpg

;ñ,akdvqj mokï lr.ksñka o%úv fnÿïjdohg kej; ysi tiùug bv fkd§ug bkaÈhdj j.n,d .; hq;= nj ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d mjid ;sfí' ;u rch n,fha isá hq.fha
yeu fudfyd;lu tjeks bv m%ia:d weysrùug lghq;= l< njhs rdcmlaI uy;d bka§h mqj;a wvúhg iïuqL idlÉPdjla ,ndfoñka mjid we;af;a'1980 .Kkaj, o%úv ;%ia;jd§kag ffO¾h foñka bkaÈhdj b;sydifha krl jeoaola l< nj;a bkaÈhdj kej; jrla jerÈ ñksiqkag jerÈ ix{d ,nd§ula fkdl< hq;=j we;s nj;a rdcmlaI uy;d wjOdrKh lr we;s nj tu udOH jd¾;d i|yka lrhs'

tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï fldñIka iNdj úiska Y%S ,xldjg wod<j f.k tkq ,enQ fhdackdjg bkaÈhdj iyh ÿka nj;a ;ñ,akdvqfjka tu wjia:dfõ bka§h uOHu rchg t,a,jQ mSvkh yuqfõ tu ;SrKh .kakg isÿùu ms<sn| ;udg jgyd.; yels njo Tyq tys§ fmkajd § we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය