HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Chamithri Rambukwella's New York Extension  


http://www.lankatv.mobi/gossip/chamitri_1.jpgweußldkq ;dkdm;s fiajfhka
kej; le|jQ flfy<shf. ÿj pñ;%s

wdfh tfy bkak g%hs lr,d

miq.shod kj rch n,hg m;ajQ miq Y%S ,xld úfoaY fiajhg foaYmd,k ys;j;alï u; m;a l< 36 fofkl= kej; furgg f.kajd ;snqKd' ta w;r weußldfõ isák ysgmq weue;s flfy,sh rïnq,aje,a,f.a Èh‚h pñ;%s rUqlaje,a,o isáhd'
fuu kej; le|ùu u.yer ;jÿrg;a ksõfhdalays /£ isàfï W;aidyhl weh fh§ we;af;a
Wml%uYS,S f,ihs'
2011 j¾Ifha isg Y%S ,xldj fjkqfjka ksõfhdalays
tlai;a cd;Skaf.a ks;H ksfhdað;hkaf.a fojk f,alï f,i  isá wehg jir fol wjidkfha 2013 j¾Ifha fiajd È.=lsÍulska miq 2015 f;la isàug wjir ;sî we;'
úfoaY wud;HxYhg ,smshla tjQ weh mjik wdldrhg oekg weh tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkfha wdishd*eismsla lKavdhfï ieisjdr ixúOdkh lsÍfï lñgqfõ ork Wm iNdm;s Oqr ld,h wjika jkafka 2015 cQ,s udifha§hs'
fï ksid Oqr ld,h l,a bl=;a ùug fmr ,xldjg kej; le|ùu ksid Y%S ,xldj tu lñgqj iuÕ we;s in|;d w;ayer oeóula isoaOúh yels nj lshd we;s w;r th ,xldjg fyd| ke;s nj lshd we;' tu Oqrh ,xldfõ fjk;a úfoaY ksfhdað;fhl=g mejßh fkdyels jkafka wef.a fm!oa.,sl olaI;dj u; tu ;k;=r ysñj ;sfnk nj;a wehnd.;a ksid njo weh okajd we;'
kuq;a úfoaY wud;HxYh wef.a fuu ;¾lh ms<sf.k ke;'
Tjka mjik wdldrhg fuh tla mqoa.f,l=g ysñ jQjla fkdj rgg ysñ j ;k;=rls'tu ksid ñg miq m;ajk ljr ks,Odßfhl=g fyda fï ;k;=r bfíu ysñ jkq we;s nj okajd wehg blauKska tkakg lshd we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය