HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Asad Sali Ignores His Nugegoda 5000 Challenge  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lankahttp://www.lankatv.mobi/gossip/5000.jpg


kqf.af.dvg úu,af. 5000la
wdfj kE
ux fudlgo wiafjkafk@
- widoa id,s

Bfha kqf.af.dv mej;s ck/<shg 5000lg jeä msßila iyNd.s jqjfyd;a foaYmd,kfhka iuq.kakd njg uOHu m<d;a iNd uka;%S widoa id,s isÿlr ;snQ m%ldYh tu /<sh ixúOdkh l< whf.a ±ä fodaI o¾Ykhg ,lajqKd'


md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY Bfha /<shg wd msßi mkaodyla fkdj ,laI myla nj lshd isáhd'
wÈka miafia widoa id,s foaYmd,k jYfhka wjika' wÈka miafia foaYmd,kh lr;a Tyq weúÈk u< ñkshla ú;rhs hkqfjka Bfha .ïuxms, iNdfõ§ lshd isáhd'
fï wkqj widoa id,s foaYmd,kfhka iuq.kSo
hkak ielhg Ndckhù we; fï .ek Tyqf.ka udOH wo úuid ;snqKd' Tyq ÿka ms<s;=r my; mßÈh'

zfoaYmd,kfhka iuq.kak Wjukdjla keyefka oeka' lshmq foaj,a jqfka keyefka' uu lsõfõ úu,a ùrjxY ue;s;=udg 5000la fikÕ f.akak mq¨jkakï fï /iaùug uu foaYmd,kfhka iuq.kakjd lsh,d' úu,a ùrjxYf.a 5000 wdfõ keye fï /iaùug'

fï foaYmd,k /iaùula fkfï' cd;sjd§ /iaùula' wms  oelald fndÿn, fiakdj m%jD;a;s ksl=;a lrkjd" rdjh rdjKdj f*ianqla j, odkjd l+r., fír.kak 18 kqf.af.dvg tkak lsh,' fïl cd;sjd§ /iaùula' fï rfÜ ñksiaiq Pkaoh ÿkafka cd;sjdohg úreoaOj' ñksiqkag myr .ykjg" iq¿ cd;Skag myr .ykjg úreoaOj ;uhs uyskao rdcmlaIj me/oaÿfõ' ta ksid cd;sjd§ msßia talrdYS l<dg yßkï ixúOdhlhska w;awvx.=jg .kak ´kZ

 kqf.af.dv /iaùug 5000 la wdfjd;a ;ud b,a,d wiajk njg widoa id,s ñka fmr lr ;snqK m%ldYh my; ùäfhdafjka
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය