HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Anjanama  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
http://www.lankatv.mobi/gossip/anjanama.jpg
 md;d, wxckuY%S,ksmh ffu;aÍj§ka iu. ue;sjrKhg bßm;a jkq we;' oejeka; mrdchla ,nkq we;'uyskao lsis f,il;a pkaohg bßm;a fkdjkq we;' wksjd¾hfhka mrÈk w.ue;slug Tyq ;r. fkdlrkq we;' ^ pkaoh Èkqj;a fuu l%uh ;=, rks,ag fou, uqia,sï uka;%Sjre iyh ,ndf.k SLFP uka;%Sjre lSmfofkla ñ,gf.k
wdKavqj yokq we;'&

m%Yak mgka.kafka túgh' ffu;%S ys;ej;=ka oeka f,iu Tyq ,jd n,h ,nd.kakg ierfikq we;' fï l,a,shg rdð;" mdg,S" f*dkafiald" iy ifydaor" kE ys;j;=ka we;=,;ah' rks,a Tyqf.a hq weka ms" á tka t uqia,sï ys;j;=ka iu. weußlka bkaÈhka .e;s .uk hdug W;aiy lrkq we;'f*dkafiald fndfydaúg" ffu;%S iu. ikaodk .;jkq we;' tfia Wjfyd;a JVP uka;%Sjre 10la muK ,nd.kq we;' f*dkafiald fjku bÆfjd;a oyfhka Tyqg ,efnk y;r JVP hg wysñfjkq we;'

kdu,a Y%S,ksmfhka bÆj;a uyskao u;jd§j ùrjxi iy jfï mlaIj, ikaodkhg iyh fokq we;' Tjqka 10;a 20;a w;r uka;aÍ .Kkla ,ndf.k ienE úmlaIfha NQñldj lrkq we;'

wjreÿ follska Y%S,ksmfha yd ñ;=rkaf.a yer ish,a,kaf.au fmdÿ i;=rd ffu;%S jkq we;' Tyqg úreoaoj JVP cd;sljd§ka tl me;a;lskq;a fou, uqia,sï cd;sjd§ka yd rks,a wfkla miskq;a igka jÈkq we;' wjreÿ 3la we;=,; Tyq b,a,d wia fkdõkfyd;a md¾,sfïka;=fõ 2$3lska fkrmkq we;'

ta jk úg rfÜ ixj¾Okh wvd, ù nvq ñ, wyi Wig kef.kq we;
uy ck;djg nv f.daia;r jdÈkaf. iene fjki ksid ;re fmfkkq we;
uyskaof.a w.h ishÆ fokdgu oefkkq we;
uyskaof.a jev todg n,d.; yelsh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය