HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Anjanama  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
http://www.lankatv.mobi/gossip/anjanama.jpg
 md;d, wxckuY%S,ksmh ffu;aÍj§ka iu. ue;sjrKhg bßm;a jkq we;' oejeka; mrdchla ,nkq we;'uyskao lsis f,il;a pkaohg bßm;a fkdjkq we;' wksjd¾hfhka mrÈk w.ue;slug Tyq ;r. fkdlrkq we;' ^ pkaoh Èkqj;a fuu l%uh ;=, rks,ag fou, uqia,sï uka;%Sjre iyh ,ndf.k SLFP uka;%Sjre lSmfofkla ñ,gf.k
wdKavqj yokq we;'&

m%Yak mgka.kafka túgh' ffu;%S ys;ej;=ka oeka f,iu Tyq ,jd n,h ,nd.kakg ierfikq we;' fï l,a,shg rdð;" mdg,S" f*dkafiald" iy ifydaor" kE ys;j;=ka we;=,;ah' rks,a Tyqf.a hq weka ms" á tka t uqia,sï ys;j;=ka iu. weußlka bkaÈhka .e;s .uk hdug W;aiy lrkq we;'f*dkafiald fndfydaúg" ffu;%S iu. ikaodk .;jkq we;' tfia Wjfyd;a JVP uka;%Sjre 10la muK ,nd.kq we;' f*dkafiald fjku bÆfjd;a oyfhka Tyqg ,efnk y;r JVP hg wysñfjkq we;'

kdu,a Y%S,ksmfhka bÆj;a uyskao u;jd§j ùrjxi iy jfï mlaIj, ikaodkhg iyh fokq we;' Tjqka 10;a 20;a w;r uka;aÍ .Kkla ,ndf.k ienE úmlaIfha NQñldj lrkq we;'

wjreÿ follska Y%S,ksmfha yd ñ;=rkaf.a yer ish,a,kaf.au fmdÿ i;=rd ffu;%S jkq we;' Tyqg úreoaoj JVP cd;sljd§ka tl me;a;lskq;a fou, uqia,sï cd;sjd§ka yd rks,a wfkla miskq;a igka jÈkq we;' wjreÿ 3la we;=,; Tyq b,a,d wia fkdõkfyd;a md¾,sfïka;=fõ 2$3lska fkrmkq we;'

ta jk úg rfÜ ixj¾Okh wvd, ù nvq ñ, wyi Wig kef.kq we;
uy ck;djg nv f.daia;r jdÈkaf. iene fjki ksid ;re fmfkkq we;
uyskaof.a w.h ishÆ fokdgu oefkkq we;
uyskaof.a jev todg n,d.; yelsh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය