HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Welikada OIC sentenced to 1 year in prison  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

je,slv fmd,sia f,dlald ßudkaâ

http://imagizer.imageshack.us/a/img633/658/PxZWA3.jpgje,slv fmd,sia ia:dkdêm;sjrhdg kqjrt<sh ufyaia;%d;a wêlrKh úiska isroඬqjï kshu lr ;sfí'

jk Ôù fomd¾;fïka;=j úiska bÈßm;a lrk ,o kvqjlg wod<j m%Odk fmd,sia mÍlaIl lu,a risl wurisxy uy;dg jirl isroඬqjula kshu lr we;s nj fmd,sia udOH
m%ldYl ld¾hd,h i|yka lf<ah'

2009 jif¾ cQ,s ui 7 jk Èk fyda¾gka ;ekak cd;sl jfkdaoHdkhg n,m;%hla fkdue;sj we;=¿ùu yd jfkdaoHdkfha ks,OdÍkaf.a rdcldßhg ndOd lsÍu hk fpdaokdj,g wod<j fuu kvqj f.dkq lr ;snqKs'tu kvqj i|yd je,slv fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd fmkS fkdisàu fya;=fjka Tyq fkdue;sj kvqj úNd. lr we;s w;r ta wkqj fuu ;Skaÿj ,nd§ we;s nj fmd,sish i|yka lf<ah'

tfukau fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd jydu w;awvx.=jg .kakd f,i jfrka;= ksl=;a lr we;s ufyaia;%d;ajrhd fmd,sia ks,Odßfhl= fuf,i wêlrKh u. yer isàu ms<sn|j iqÿiq mshjr .kakd f,i fmd,siam;sjrhdg o oekqï § ;sfí'

flfia fj;;a fï jk úg je,slv fmd,sia ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl lu,a risl wurisxy uy;d ksjdvq ,nd isx.mamQrejg f.dia we;s nj jd¾;d fjhs'

Tyq ksjdvq b,aÆï lr miq.shod isx.mamQrejg f.dia we;s nj wo forK l< úuiSul § fmd,sia udOH m%ldYl fcHIaG fmd,sia wêldÍ wð;a frdayK uy;d mejiqfõh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය