HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

UPFA Parliamentarian Namal Rajapaksa  

kdu,a ,xld mqj;amf;ka ì,shkhl jkaÈ b,a,hs

http://imagizer.imageshack.us/a/img538/6782/dOitxg.jpgwi;H f;dr;=re we;=<;a ,smshla m< lr uyck ksfhdað;hl= f,i ;u lS¾;s kduhg nrm;< ydks isÿlsÍu iïnkaOfhka Èk 14la we;=<; remsh,a ì,shkhl jkaÈhla f.jk f,i okajñka yïnkaf;dg Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S kS;S{ kdu,a rdcmlaI uy;d ,xld mqj;am;g tfrysj tka;rdjdishla hjd ;sfí' ,smsh ,eî Èk 14la we;=<; fulS jkaÈ uqo, fkdf.jkafka kï ,xld mqj;am;g ‍tfrysj kvq mejÍug lghq;= lrk nj;a fuutka;rjdisfhka oekqï § ;sfí' kS;S{ tï'f–'tia' f*dkafiald uy;d u.ska fulS tka;rjdish ,xld mqj;am; fj; fmf¾od ^5& hjd ;sfí' kdu,a rdcmlaI remsh,a fldaá 2000 la .id lhs¶ uefhka ckjdß ui 4 jeks bßod ,xld mqj;amf;a m< lr ;snQ ,smsh iïnkaOfhka fulS tka;rjdish hjd ;sfí'

;yjqre fkdl< idOl u; mokïj idjoH f;dr;=re bÈßm;a lrñka md¾,sfïka;= uka;%Sjrhl= f,i ;u lS¾;s kduhg ydksjk wkaoñka fulS ,smsh m< lsÍu iïnkaOfhka kS;S{ kdu,a rdcmlaI uy;d ;ukag ,nd ÿka Wmfoia u; fulS tka;rjdish hjkq ,nk nj kS;S{ tï'f–'tia' f*dkafiald uy;d ,xld mqj;am; wh;a wdh;kh fj; oekqï § ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය