HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Upeksha Swarnamali  

Hiru Gossip, Hiru news,Gossip Lanka

tlai;a cd;sl mlaIh od,d .shdg WfmalaIdg fpdaokd


http://imagizer.imageshack.us/a/img912/3124/0XzcgF.jpgTõ ta l;dj we;a;' hQ' tka' mS tfla ysáhdkï m%idoh Èkd.kak ;snqKd' uka;%sjßhla úÈhg ug t,a, jqKq tlu fpdaokj;a TÉprhs' mlaIh od,d wdKavqjg tl;= jqKd lshk tl' tfyu ke;sj ug fldñia .eyqjd' w,a,ia .;a;d" wúkS;j yeisreKd lsh,d uf.a fpdaokd keye' kuq;a uu ;ju;a tlai;a cd;sl mlaIhg tl;=fjkak kï woyila kE' foaYmd,kfha§ fok fmdfrdkaÿ fldhs;rï h:d¾:hla fjkjdo lsh,d wms w;aoelSfuka okakjd' ffu;%s ckdêm;s;=ud Èjqreï §mq
yeá" wud;H uKav,h m;a lrmq yeá" yeu fohlau iy wdKavql%u jHjia:dj ixfYdaOkh lrk tl .ek úYd, meye§ula ;sfhkjd' we;a;gu mqÿuhs tlmdrgu wdKavqfõ oejeka; pß; ta me;a;g .shd' fï ljqre ysáh;a Pkao ldf,a §mq fmdfrdkaÿ iuyr foaj,a

 ffu;%s ckdêm;s;=uka fjkia lr,d ;uhs l%shd;aul lrkafka' tfl jrola fkfuhs uu olskafka' uu uyskao rdcmlaI ckdêm;s;=ukaf.a lKavdhu" f–'ù'mS tl Èk ishh Èyd úuis,af,ka n,df.k bkakjd' yß foa lrkjd kï ta md¾Yjhg ljo;a uu iyfhda.h fokjd' mlaIh udre lrkak kï ;ju ug woyila kE lshd wjika j;dj WfmalId iaj¾Kud,s uy;añh lshd isáhd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය