HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Smuggler caught with 94 iPhones strapped to his body  


Hiru Gossip, Hiru news,Gossip Lanka

whs f*dak 94la wefÛa w,jdf.k

http://imagizer.imageshack.us/a/img673/131/Ad2OQE.jpg
 weÛg neo.;a whsfmdak 94 la we;sj fydxfldx isg Ökhg we;=¿ùug ;e;a l< cx.u ÿrl:k cdjdrïlrefjl= Ök n<OdÍkaf.a .‍%yKhg yiqúh'

fuu mqoa.,hd wuq;= wdldrfhka weúÈkq;a"w;amd fi<úh fkdyelsfia w,jd we;s fihla fmkqK;a ksid
Tyq .ek iel Wmqojd we;s Ök n<Orhska l< mÍlaIdjl§ Tyqf.a weÿï j,g háka isrer jid whsfmdakhka w,jd ;sfnkq oel.; yelsj ;sfí'‍

Worh"l,jd"mdo jeks ia:dk j, fufia whsfmdakhka w,jd ;snqfKa fif,dafÜm wä .Kka Ndú;d lrh'

tfia w,jd ;snQ whsfmdakhka .Kkska 94 la úh'

 fydxfldx kS;sÍ;s j,g wkqj kS;súfrdaë f,i rgj,a w;r NdKav m‍%jdykfha fh§ wiqjqjfyd;a fvd,¾ ,laI 20 la jeks by< ovhlg;a jir 7 l isr oඬqjulg;a hg;a ùug isÿfõ'

whsfmdakhka ksmojd f,djmqrd fnod yßkafka Ökh jqj;a Ökfha whsfmdakhla ñ,§ .ekSug fiùu l¿ksl fidhkjdla jeksh';sfnk tajd;a idudkH fj<ofmdf,a we;s ñ,g jvd w;s by< ñ, .Kka j,g wf,ú fõ'

fuhska jdis ie<iS we;af;a l¿lvj,gh'fuksid wjodku Ndrf.k fjk;a rgl isg wkjirfhka whsfmdakhka Ökhg f.ktafï lghq;= j, tjka fj<odï ysñ we;eïyq kshe<S isá;s'

http://imagizer.imageshack.us/a/img910/6435/X6qv5O.jpg

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය