HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Samsung Galaxy S4  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
weia j,g wkqj l%shd lrk w¿;au ÿrl;kh Samsung Galaxy S4

http://www.lankatv.mobi/gossip/Galaxy%20S4.gifj;aufka§ cx.u ÿrl;k ;dlaIKh úma,ùh whqßka fjkia fjñka ;sfí' tu úma,jfha kj;u fidhd .ekSu jkafka iam¾Yl ;srhhs' kuq;a" thskao Tíng hñka weia j,ska l%shdl< yels ;srhla iys; cx.u ÿrl;khla ol=Kq fldßhdkq ieïiqka.a iud.u úiska ksmojd we;'jd¾;djk wdldrhg fuu ÿrl;kh >,xha S4 kñka kïlr ;sfnk w;r óg fmr iud.u úiska y÷kajd ÿka S3
ÿrl;kh f,dj mqrd tall ñ,shk 40 lg jeä m%udKhla wf,ú ù ;snqKs'
ksõ fhda¾la kqjr mej;s m%o¾Ykhl§ >,xha S4 ÿrl;kh iud.u úiska t<s olajd ;sfnk w;r fuys ;j;a úfYaI;ajhla jkafka tlu wjia:djl tlsfklg fjkia PdhdrEm folla ,nd .ekSug ;sfnk yelshdjhs'fujeks miqìula ;=< úYaf,aIlhska úiska mjikafka wem,a iud.fï ÿrl;k i|yd úYd,;u ;¾ckh t,a, lrkq ,nkafka ieïiqka.a cx.u ÿrl;k njhs'

jd¾;d jk wdldrhg ,nk wfma%,a j,ska miqj >,xha S4 ÿrl;kh weußldfõ yd hqfrdamSh fj<| fmdf<a wf,ú lsÍug ie,iqï lr ;sfnk w;r weußldfõ§ th fvd,¾ 579 lao hqfrdamfha§ fvd,¾ 650 lao jkq we;ehs wkdjrKh fõ'
fuu ÿrl;kh iqÿ yd l¿ hk j¾K folskau ñ,§.; yelsnj i|ykah'
fuu ÿrl;kfha ¶Su¾Ü fm!fi¶ hk y÷kajd §u hgf;a ùäfhdajla krUñka isáh§ bka weia bj;g .ekSu u.ska th k;r lsÍug yelshdj ,efí' óg wu;rj" ÿrl;kfha ie,lsh hq;= fufyhqï m%udKhla iam¾Y lsÍfuka f;drj isÿl< yelsnj i|ykah'

my; oelafjkafka ùäfhdajla krUñka isg weia bj;g .ksñka th k;r lrk wjia:djls'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය