HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ready to camp out on the north and east of the proper recommendations  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

ksis ks¾foaY u; W;=re kef.kysr l|jqre bj;a lsÍug iQodkï

http://www.lankatv.mobi/gossip/ruwan-wanigasuriya.jpg
 W;=re kef.kysr l|jqrej, yuqod bj;a lsÍu iïnkaOfhka fïjkúg W;=f¾ ta ta ia:dkj, l|jqrej, iy tu m%foaYj, mj;sk  wdrla‍Il ;;a;ajh ms<sn| wOHhkhla isÿlr ks¾foaY bÈßm;a lrk f,i wdrlaIl wud;HdxYh úiska wdrlaIl wxY fj; oekqj;a lsÍï isÿlr we;s nj wdrlaIl wud;HdxY udOH flakao%fha  wOHlaIl n%sf.aäh¾ rejka jks.iQßh uy;d mjihs'

tu ks¾foaY wkqj bÈßfha§ .;hq;= l%shdud¾. l=ulao hkak ;SrKh lrk nj
n%sf.aäh¾ jks.iQßh uy;d lshdisáfhah'

tfiau úúO ld, jljdkq wkqj mj;sk wdrlaIl ;;ajh ms<sn| wOHhkhla isÿ fldg tu wOHkhg wkqj wdrlaIl wxY rojd ;eìhhq;af;a lskï ia:dkj, o" wdrlaIl wxY bj;a l< yelafla fudkhï ia:dkj,§o hkak ksis wOHhkhla we;sj W;=f¾ rdcldÍj, ksr;jk wdrla‍Il wxY fjk;a ia:dkhlg ia:dk.; lsÍu fyda fkdlsÍu isÿlrk nj rejka jks.iQßh uy;d mejiSh'

tu lghq;= ms<sn|j wdrlaIl wud;HdxYh úiska ksis wOHhkhla isÿlr fidhdne,Sï isÿ lrkq we;'

iuia:hla f,i W;=f¾ wlalr úisyhoyil m%udKhl wdrlaIl wxY hgf;a mej;=Kq nj;a W;=re m%foaYfha  fïjk úg wlalr oioyil m%udKhla  wdrlaIl wxY hgf;a mj;sk nj;a n%sf.aäh¾jrhd i|yka lf<ah'

ta wkqj wlalr oywg oyil m%udKhla  wdrla‍Il wxY uqodyer we;'

wdrla‍Il wxY r|jd isák bvï uqodyeÍfï lghq;= isÿjkafka b;d l%udkql+, mámdáhlg nj o jks.iQßh uy;d jeäÿrg;a mejiSh'

– ,xldmqj;aRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය