HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

President Mahinda Rajapaksa  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

http://imagizer.imageshack.us/a/img540/3093/CDldEp.jpgckdêm;s;=uks"

biairfj,du Tn;=ud Èkqjdu isxy, wms ys;=fõ wmsg wfma cd;shg Èhfika l=udrfhla my, jqKd lsh,d'''
wfma isxy, wïu,d ;d;a;,d wdÉÑ,d iSh,d jqK;a oE;a tl;= lr,d Tn;=udg jekafoa uQksÉpdjg fkfjhs''
yenEu ysf;a f.!rjfhka'''
miafika myq''' Tn;=ud
wmsg whs;s ke;s rfcla jqKd'''
wks;a Wka isxy, wfma mkai,a lvoa§" wfma isoaOia:dk Wÿr.ksoa§'' Tn;=ud weyela wer,d neÆfõ kE''
wudrefjka lE .y,d wms tajd .ek l;d lrkfldg;a Tn;=ud l;d lf<a wr wks;a cd;sfha wEhskaf.a me;a;g''
ta;a wfma ñksiaiq Tn;=udg fudkj;a lsõfõ kE''
W;=re kef.kysr m,d;a wfma isxy,hdg tfyu msákau ;ykï jqKd''
Tn;=udg tafl j.la ;snqfka kE''
Tn;=ud lsõjd fïl yeu cd;shlgu whs;s rgla lsh,d'''
ta;a wmsg fïfla whs;sh ke;s jqKd'''
wfma fld,af,da Ôú; mQcd lrmq ìuu wmsg ke;s jqK;a wfma isxy, ñksiaiq Tn;=udg fudl=;a lsõfõ kE'''
Tn;=ud uqia,sï rgj,a j, wEfhd;a tlal tl;= fj,d isxy, wmsg lrkak mq¿jka yeu uÈmqxÑlulau l<d''
wmsg flfKys,s lï l<d''
ta;a wog;a wfma isxy,fhda Tn;=udg kdhlfhl=g jf.a i,lkjd'''ta;a'''
Tn;=ud uqia,sï wh fjkqfjka fkdlf<a fudkjo''@
m,a,s yo,d ÿkakd''
bvï ÿkakd''
wêlrK ÿkakd''
kS;s yod.kak ÿkakd''
b,a,k b,a,k úÈyg weu;slï ÿkakd''
ta weu;s,d lshk lshk úÈyg kegqjd''
y,d,a ÿkakd''
ojig mia j;djla wd.u lshkak rdcH udOH mjd ÿkakd''
wfma mkai,a lv,d fnda.ia lm,d m,a,s j,g bv ÿkakd''
wmsg fkd§mq W;=re kef.kysr bvï Wkag ÿkakd''
l+r., fojk., jf.a wfma mqoìï f.aï .y,d pdgqfjka wrka Wkag ÿkakd'''

ta yeu tllau lr,;a''''
Wka wo Tn;=udg .ykafka fifrmamqfjka''
Wkaf. .Ekq Tn;=udg b,mf;ka .ykjd'''

ta;a wfma isxy, ñksiaiq ;jj;a lshkafka kE''
“´ldg fifrmamqfjka .y,d uÈ“ lsh,d''''

fldfydu jqK;a tl fohla f;areï .kag'''

fldÉpr wdjevqj;a mrhd mrhduhs''
;ukag ;ukaf.a Wka wer fjk ljqrej;a kE'''


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය