HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

President Mahinda Rajapaksa  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

http://imagizer.imageshack.us/a/img540/3093/CDldEp.jpgckdêm;s;=uks"

biairfj,du Tn;=ud Èkqjdu isxy, wms ys;=fõ wmsg wfma cd;shg Èhfika l=udrfhla my, jqKd lsh,d'''
wfma isxy, wïu,d ;d;a;,d wdÉÑ,d iSh,d jqK;a oE;a tl;= lr,d Tn;=udg jekafoa uQksÉpdjg fkfjhs''
yenEu ysf;a f.!rjfhka'''
miafika myq''' Tn;=ud
wmsg whs;s ke;s rfcla jqKd'''
wks;a Wka isxy, wfma mkai,a lvoa§" wfma isoaOia:dk Wÿr.ksoa§'' Tn;=ud weyela wer,d neÆfõ kE''
wudrefjka lE .y,d wms tajd .ek l;d lrkfldg;a Tn;=ud l;d lf<a wr wks;a cd;sfha wEhskaf.a me;a;g''
ta;a wfma ñksiaiq Tn;=udg fudkj;a lsõfõ kE''
W;=re kef.kysr m,d;a wfma isxy,hdg tfyu msákau ;ykï jqKd''
Tn;=udg tafl j.la ;snqfka kE''
Tn;=ud lsõjd fïl yeu cd;shlgu whs;s rgla lsh,d'''
ta;a wmsg fïfla whs;sh ke;s jqKd'''
wfma fld,af,da Ôú; mQcd lrmq ìuu wmsg ke;s jqK;a wfma isxy, ñksiaiq Tn;=udg fudl=;a lsõfõ kE'''
Tn;=ud uqia,sï rgj,a j, wEfhd;a tlal tl;= fj,d isxy, wmsg lrkak mq¿jka yeu uÈmqxÑlulau l<d''
wmsg flfKys,s lï l<d''
ta;a wog;a wfma isxy,fhda Tn;=udg kdhlfhl=g jf.a i,lkjd'''ta;a'''
Tn;=ud uqia,sï wh fjkqfjka fkdlf<a fudkjo''@
m,a,s yo,d ÿkakd''
bvï ÿkakd''
wêlrK ÿkakd''
kS;s yod.kak ÿkakd''
b,a,k b,a,k úÈyg weu;slï ÿkakd''
ta weu;s,d lshk lshk úÈyg kegqjd''
y,d,a ÿkakd''
ojig mia j;djla wd.u lshkak rdcH udOH mjd ÿkakd''
wfma mkai,a lv,d fnda.ia lm,d m,a,s j,g bv ÿkakd''
wmsg fkd§mq W;=re kef.kysr bvï Wkag ÿkakd''
l+r., fojk., jf.a wfma mqoìï f.aï .y,d pdgqfjka wrka Wkag ÿkakd'''

ta yeu tllau lr,;a''''
Wka wo Tn;=udg .ykafka fifrmamqfjka''
Wkaf. .Ekq Tn;=udg b,mf;ka .ykjd'''

ta;a wfma isxy, ñksiaiq ;jj;a lshkafka kE''
“´ldg fifrmamqfjka .y,d uÈ“ lsh,d''''

fldfydu jqK;a tl fohla f;areï .kag'''

fldÉpr wdjevqj;a mrhd mrhduhs''
;ukag ;ukaf.a Wka wer fjk ljqrej;a kE'''


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය