HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

looked swan  

Hiru Gossip, Hiru news,Gossip Lanka

Pkao ldÙmf;a mSkk tld fydh,d

http://www.lankatv.mobi/gossip/New_Democratic_Front_logo.svg.pngmiq.sh wgjeksod ckdêm;sjrKfha Pkaoh m‍%ldY lsÍu i|yd ld w;r;a ;snqfKa mqÿu úÈfya Wkkaÿjls' frdayf,a f,v wef|a isá frda.S wh mjd Wiaidf.k ú;a Pkaoh oud ;u ckdêm;s wfmala‍Ilhd ch.‍%yKh lrjkakg we;eïyq Wkkaÿ jQy'

udjke,a, fyïud;.u k.r.sß uyd úoHd,Sh Pkao uOHia:dkfh;a tu Wkkaÿj ta wdldrfhkau ;sfnkq oel .; yelsúh' Wfoa ld,fha ljqre;a ;u Pkaoh m‍%ldY lsÍu ;sfnkq oel.; yelsúh' Wfoa ld,fha ljqre;a ;u 
Pkaoh m‍%ldY lsÍu i|yd ;u Pkao uOHia:dkhg meñK isákq oel.; yelsjQ w;r tu fmda,sfï jeä jYfhka ldka;djka isákq oel .; yelsúh'  fï w;r jhi wjqreÿ 70la muK ldka;djla jqjdh' úáka úg fmda,sfï isák w;rjdrfha§ mjd ;u wf;a ;snQ PkaoldÙ m; n,ñka ld,h .; l< w;r weia fmkSu ;rula wvq uÜgul ;snqKq nj weh PkaoldÙ m; n,k wdldrfhkau wka whg ksÍla‍IKh úh' ;ukag Pkaoh oeófï jdrh t<ôKs' wka wh fiau tys isák mla‍I úmla‍I yd rdcH ks,OdÍkag ;u PkaoldÙ m; yd  ye÷kqïm; bÈßm;a lr Pkaoh oeóug  .sfha tys ;snqKq Pkao m;s‍%ldjla w;e;sjh' tfy;a weh Pkaoh oeïfï m‍%udohla we;s nj f;areï .;a tys isá rcfha ks,Odßfhla fufia úuiSh'


”fudlo wïfï  fmakafka keoao@”

”Tõ mqf;a lKaKdäh f.akak;a neßjqKd ug fïfla wr mSkk tld bkak ;ekhs nq,;a fld<hhs fmkajkjo@

jydu ls‍%hd;aul jQ ks,Odßhd tu i,l=Kq fol fmkajd tu uj wi,u isáfha ;j;a hula wihs foda lshd jkakg we;'

tljru weh fufia mjikakg  úh'

”yß mqf;a oeka hkak uu oeka udf.a jefå lrkakï” lshd weh ;u ukdmh ,nd ÿkafka tu uOHia:dkfha fndfyda fofkl= iskd .kajñks'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය