HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Interim Budget 2015  


iykh tf,igu fokq neye

http://www.lankatv.mobi/gossip/budget1.jpgwdydr o%jH 13la i|yd rch ,ndÿka nÿ iykh mdßfNda.slhskag tf,iskau ,ndÈh fkdyels nj w;HjYH o%jH wdkhklrejkaf.a ix.uh mjikjd' Bg fya;=j f,i m‍%ldY flrefKa fvd,rhg idfmalaIj
remshf,a w.h wj m‍%udKh ù ;sîuhs' flfiafj;;a wod< wdydr o%jHhkaf.a ñ, hï m‍%udKhlska wvq ù we;ehs o fuys§ m‍%ldY flreKd'
wdydr o%jHj,g rch ,ndÿka nÿ iykh tf,iskau ls‍%hd;aul jkafka oehs fidhd ne,Sug fk;a ksjqia m‍%foaY lsysmhl is,a,r fjf<|fmdf,a o ksÍlaIK pdßldjl fhÿKd' fï" tys§ yuqjQ is,a,r fjf<÷ka lsysmfofkla'

wod< nÿ iyk ,ndfoñka rch w;=re whjeh bÈßm;a lf<a fmf¾od Èkfhahs' tfy;a Bg idfmalaIj fjf<|fmdf<a ñ, .Kka ;ju;a wvq fkdùu iïnkaOfhka fk;a ksjqia mdßfNda.slhska lsysmfofkl=f.ka o woyia úuid isáhd'

fï w;r w;=re whjefhka ,ndÿka iyk mdßfNda.slhskag .,d hkafka oehs úuid ne,Su i|yd rg mqrd úfYaI fufyhqï isÿlrk nj mdßfNda.sl fiajd wêldßh mjikjd' ta i|yd Èia;‍%sla f,alïjrekaf.a iydh ,nd.kakd njhs Tjqka lshd isáfha'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය