HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

 

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

I T N iNdm;s isx.mamQre mkshs" yâika wd.sh w;la keye
http://imagizer.imageshack.us/a/img540/6443/27PTJr.jpg
iajdëk rEmjdysks fiajfha iNdm;s wkqr isßj¾Ok  uy;d wo  yÈisfha lgqkdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqfmd<ska isx.mamqrej n,d msg;aj f.dia ;sfnkjd' Y%S ,xlka .=jka fiajhg wh;a .=jka hdkhlska Tyq kslau .shnj .=jka f;dgqfmd< wdrxÑud¾. mjikjd' Tyq l¾udka; yd jdKsc lghq;= wud;HdxYfha f,alï jrhd jQfhah' ysgmq
ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d úiska 2014 iema;eïn¾ 1 jeksod isg wkqr isßj¾Ok uy;d iajdëk rEmjdysks fiajfha iNdm;sjrhd f,i m;alrkq ,enQjd' kuq;a ta uy;d l¾udka; yd jdKsc lghq;= wud;HdxYfha f,alïjrhd f,io lghq;= lrkq ,enQjd'

fua w;r .=jka úÿ,s ixia:dfja iNdm;sjrhdj isá yâika iurisxy uy;d ,smshla ,shd ;nñka w;=reoykaj we;s njg ixia:dfja wNHka;r f;dr;=re wkdjrKh lrkjd' .=jkaúÿ,s ixia:dfja .=jka ld,h my;a fmf,a foaYmd,k wruqKq fjkqfjka fhdod.;a njg miq.sh ld,h mqrdjgu ta uy;dg È.ska È.gu fpdaokd t,a, jqkd' Tyq WoEik bÈßm;a l, m;a;r jevigyk b;d .‍%duH joka fhdod.ksñka bÈßm;a l, ksid wikakka oeä wmyiqjg m;ajqkd' oekg ysiaj we;s tu .=jka ld,h fjk;a udOHfja§ka fofofkl= fhdodf.k wo mgka úldYh lsÍu wdrïN fldg ;sfnkjd' tfukau ñka wk;=rej .=jka úÿ,s ixia:djg wh;a CITY FM kd,sldfjao mQ¾K fjkialï iys;j kejqï jevigyka wdrïN lsÍugo lghq;= fhdod we;s njhs jd¾;d jkafka'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය