HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Greenfield Land  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

fydr Tmamq idod bvï úl=Kq .%Ska*S,aâ udÜgq

.%Ska *S,aä m%jhsÜ ,sñgâ keue;s wdh;khla mj;ajd f.k hñka ,xldfõ úúO m%foaYj, úfYaIfhkau jkd;ú,a¨j m%foaYfha jHdc Tmamq idod bvï úl=Kd remsh,a fldaÜ y;rlg wdikak uqo,la jxpdlr we;s Ys% ,xldfõ bmso fkd¾fõ
rfÜ mqrjeisNdjh ,nd.;a iafgmka fy,a.ika keue;a;d wo Èk whs’ã’tÉ
m%foaYfhaÈ fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k we;’
fudyqg úreoaOj we;s meñKs,s .Kk 50 lg wdikakh’ tfukau fudyqg ,xldfõ úúO wëlrKj, újD; jf¾ka;= 19 la muK we;’ fudyq my; jHdc kï j,skao fmks isg we;’
01’ r;akdhl rdcmCI uqÈhkafia,df.a frdydka iuka r;akdhl”
02’ .uf.a ohdKkao fyar;a”
03’ rKisxy wdrÉÑf.a ;s,lr;ak”
04’ jdi, uqo,sf.a wixl fma%upkao%”
Tn;a .%Ska *S,aâ m%jhsÜ ,sñgâ kñka fyda by; i|yka kulska fyda fmksisá mqoa.,fhl=f.a jàulg” jxpdjlg bvï .KqfoKqjlÈ yiqú we;akï wmrdO mÍCIK fomd¾;fïka;=fõ 0112320141” 0112320142 hk ÿrl:k wxl j,ska úuid meñKs,s bÈßm;a lrk f,i fmd,sish okajd isà


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය