HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Former President Mahinda's Farewell Speech  

ckm;s f,i uyskao wo ^9& Wfoa
mejiQ wka;su l;dj

wo WoEik ue;sjrK mrdcfhka miqj ish moúh w;ay< ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI ish ;k;=r w;dßkakg fmr wjidk jYfhka cd;sh wu;d m%ldYhla ksl=;a l<d'
Tyq tu wjia:dfõ§ lshd isáfha
zuf.a wdor”h ck;djks wo Tnf.a uyck u;hg uu buy;a f.!rjfhka ysi kukjd' ta wkqj uu oerE ckdêm;s OQrh Tn úiska f;dardm;a lr.;a ckdêm;sjrhd jQ ffu;%Smd, isßfiak ue;s;=udg ud wo Ndrfokjd' 2005§ uyskao Ñka;kfhka ud m%ldY l<d uu fï rfÜ
md,lhd fkdj ;djld,sl Ndrlrejd muKla nj'
ud uyskao Ñka;kfhka ck;djg fmdfrdkaÿjQ ish,a, bgq l<d jf.au ta wdo¾Y mdGh;a l%shdjg k.k fudfyd;hs fï'
uu fyï rfÜ Ndrlre OQrfhka bj;aj hk fudfydf;a uq¿ uy;a cd;sfhka tl b,a,Sula lrkjd' fï rg tlafiai;a lr,d Tfí ysf;a ;snQ urK ìh ÿre lrkak fï rfÜ orefjd oyia .Kkla Èú mqod fï fmdf<dfj ie;mqKd' ;%súO yuqodj fmd,sish isú,a wdrlaIl n,ldh fï ish¨ fokd wdrlaId l<d'
wdor ÿfõ mqf;a ud tlafiai;a lr iqkaor rgla f.dvk.d ;sfnkjd' Tng l÷<la fkdjkakg fï rg md,kh lrkakg fï rg md,kh lrk ckdêm;s;=ukag Yla;sh ffO¾hh ,efíjdhs ud b; is;ska m%d¾:kd lrkjd' uf.a w;g ÿka orejkaf.a wkd.;h Ung uyd fifkyilska uu Ndr lrkjd'
Tng iqn wkd.;hla & f;rejka irKhs
tys ùäfhdaj my;ska
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය