HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Faizer Mustafa  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

weue;s *hsi¾ uqia;dmd l,lsfrhs b,a,d wiafjk nj lshhs


isú,a .=jka fiajd wud;H *hsi¾ uqia;dmd ish wud;HOqrfhka b,a,d wiaùug ;SrKh lr we;ehs foaYmd,k wdrxÑ ud¾.  wkdjrKh lrhs'

Tyqf.a wud;HdxYh hgf;a meje;s wdh;k .eiÜ lsÍfuka miqj tajd kej; mjrd.ekSu ksid Tyq fufia ish wud;HOqrfhka bj;a ùug iQodkñka  isák njo wdrxÑ ud¾.  i|yka lrhs'

isú,a .=jka fiajd wud;HdxYh hg;g Y%S ,xlka
wdh;kh" ñyska ,xld .=jka iud.u" .=jkaf;dgqm< yd .=jkaf;dgqm, fiajd iud.u yd .=jka m¾fhaIK wdh;kh we;=<;a úh'

fuu wdh;k w;ßka Y%S ,xlka .=jka iud.u iy ;j;a wdh;khla Tyqf.ka bj;a lsÍu  ksid Tyq l<lsÍug m;aj isák nj jd¾;dfõ'

*hsi¾ uqia;d*d weue;sjrhdf.ka bj;a lr we;s  wdh;k fol w¾cqk rK;=x. weue;sjrhdf.a  úIh m:hg we;=<;a lr ;sfnk njo wdrxÑ ud¾. mjihs'
fï ksid *hsi¾ uqia;d*d weue;sjrhd wÛyrejdod oyj,a wud;HdxYfhka msg;aj f.dia we;'  Tyq iu. Tyqf.a mqoa.,sl ld¾h uKav,ho bj;aj f.dia ;sfí'  Tyqf.a mqoa.,sl  ld¾h uKav,hg jdyk iy wfkla  nvq ndysrdÈh Ndr § msg;aj hk f,igo weue;sjrhd Wmfoia §  ;snq‚'

flfia fj;;a fï iïnkaO f;dr;=re ,nd.ekSug weue;sjrhd  iïnkaO lr .ekSug W;aidy l<;a tu W;aidyh  wid¾:l úh' Tyqf.a udOH f,alïjrhd o ÿrl:khg m%;spdr fkdoelaùh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය