HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Election  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

md¾,sfïka;=j úiqrejd yeßfhd;a uy ue;sjrKh udi folyudrlska


md¾,sfïka;=j úiqrejd yßkq ,enqj fyd;a mj;sk ue;sjrK l%uh hgf;a udi folyudrla we;=<; uy ue;sjrKhla meje;aùug yelshdjla mj;sk nj ue;sjrK flduidßia uyskao foaYm%sh mjihs'
tfy;a ue;sjrK l%ufha fjkila isÿ l<fyd;a ta i|yd udi 3 lg jeä l,la .;jkq
we;s nj o ue;sjrK flduidßiajrhd m%ldY flf<ah' ue;sjrKhla m%ldYhg m;alSßfï n,h ckdêm;sjrhdg ysñ nj fmkajdÿka foaYm%sh uy;d oekg ;sfnk md¾,sfïka;=fõ wdhq ld,h ,nk jif¾ wfma%,a olajd meje;afjk njo lSfõh'ue;sjrK flduidßia fomd¾;fïka;=fõ Bfha ^23& meje;s udOH yuqjg tlafjñka tfia lS flduidßiajrhd mj;k kS;shg wkqj ue;sjrKhla i|yd ´kEu fõ,djl iQodkï úh yels njo kj kS;s f.k tafï§ th wOHhk ler ue;sjrKhla meje;aùug udi ;=kl ld,hla .;jkq we;ehso lSh'

rfÜ whs;slre jHjia:dodhlh njo tys .kq ,nk ish¿ ;Skaÿj,g wkqj lghq;= lrk nj lS foaYm%sh uy;d Pkao ;shk tfla md,k whs;sh ue;sjrK fomd¾;fïka;=jg ,efnkjd kï ;ud leue;s njo jeäÿrg;a lSfõh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය