HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

election holiday  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka 

Pkafog ksjdvq fokafka keoao@ l<hq;= foa fukak

http://imagizer.imageshack.us/a/img910/4290/LM4Ixx.jpgckdêm;sjrKh i|yd Pkaoh m‍%ldY lsÍug wjYH mßÈ ksjdvq ,nd fkdfok wdh;k ms<sn| ;uka fj; meñKs,s ,eì we;s nj Y‍%S ,xld udkj ysñlï fldñIka iNdj mjikjd' tys flduidßia kS;s{ wdpd¾h m‍%;sNd uydkdu fyajd uy;d mejiqfõ ta ms<sn| ish wdh;kh ue;sjrK flduidßiajrhd fj; ta iïnkaOfhka lreKq jd¾;d l< njhs'
wms lïlre flduidßia;=ud" lïlre wud;HxYfha f,alï;=ud" ue;sjrK flduidßia;=udj lefoõjd udkj ysñlï fldñIka iNdjg' Pkaoh lshkafka uq,sl whs;shla ta ksid ta whs;sh fokak ´k lshk tl'
rdcH fiajlhkag kï ksjdvq §fï § mokula ;shkjd' ta tlal rdcH mßmd,k wud;HxYh úiska ksl=;a lr,d ;shk pl%f,alkhl b;du meyeÈ,sj ;shkjd ta ÿr wkqj Èh hq;= ksjdvq m%udKh' kuq;a fm!oa.,sl wxYfha tfyu keye' fm!oa.,sl wxYfha idmamq yd ld¾hd, fiajl mkf;a ;sfhkafka ksjdvq ,nd Èh hq;=hs lsh,d'

kuq;a ,xldfõ ydïmq;=kaf.a ix.ufha iy fiajd fhdaclhka w;r we;sfjk hïlsis iïuq;shka ksid fï ksjdvq ,nd§u flß,d ;shkjd' kuq;a wmsg meñKs,s ,eì,d ;shkjd tfyu ksjdvq ,nd fokafka kef;hs lsh,d' wkak ta ksid udkj ysñlï fldñIka iNdfõ ueÈy;aùu u; wms ue;sjrK flduidßiajrhdg oekqï ÿkaku thd ks¾foaY wmsg ,n,d ÿkakd' wms tajd Bgmiafia  lïlre flduidßiajrhdg ,n, §,d ;shkjd'
lsishï wdh;khlska ta i|yd ksjdvq ,nd fkdfokafka kï Èjhsk mqrd we;s iyldr lïlre flduidßia ld¾hd, fj; ta ms<sn| meñKs,s lrk f,ihs m‍%;sNd uykdu fyajd uy;d b,a,d isáfha'
;ukag wod, m%foaYfha iyldr lïlre flduidßia jrhdf.a ÿrl;k wxl 1919 ka ,nd.; yel'


 


Investigations have commenced under the guidance of two Assistant Superintendent of Police into the clashes which erupted between factions of two political parties in close proximity to the Rambukkana Railway Station.
The police stated that additional police officers were called to the location on Monday. The clash had erupted at around 8 last night between party supporters of the Maithripala Sirisena and supporters of the UPFA.
The Police stated that one individual who was injured in the incident was admitted to the Kegalle Hospital and three others were admitted to the Rambukkana Hospital.Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය