HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Dayasiri Jayasekara  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

uy weu;slu w;awßkak uu iQodkï & ohdisß lshhs

http://www.lankatv.mobi/gossip/daya22.jpgwe;sjqK ‍foaYmd,k ‍fmr<sh .ek ldgj;a ys;d.kak wudrehs' ‍fï j‍f.a ‍fohla isÿjqKq m<uqjeks rg Y%S ,xldj hehs jhU m%Odk wud;H kS;s{ ohdisß ch‍fialr uy;d m%ldY lrhs" wo tl tl ;ekaj, Woa‍f>daIKh lrkjd wrhd wdKavqjg .kak tmd lsh,d" ug wdrxÑhla wdjd ohdisß ch‍fialr .kak tmd lsh,d Woa‍f>daIKh lrd lsh,d" ta wh ‍fudloao lrkafka lsh,d ta whg okafka kE" Tkak uu wd‍fha
ljodj;a tlai;a cd;sl mlaIhg hkafka kE" ta whg jerÈ,d ckdêm;s;=ud bkafka ‍w‍fma ikaodkh tlal" wmsg ‍fld‍fyj;a mkskak ´k kE' uu ;j udi 3lska bÈß‍fha§ meje;afjk md¾,s‍fïka;= ue;sjrKhg ckdÈm;s ‍ffu;%smd, isß‍fiak ue;s;=ud‍f.a iNdm;s;ajh ork Y%S ,xld ksoyia mlaI‍fhka ;r. jÈkjd' ljqre;a ys;kak tmd
uu mekakd lsh,d' we;a; ‍f;areï .kak' wvqmdvq yod‍f.k oeka wms bÈßhg hkjd' ;j udi ;=klska tk ue;sjrKh wmsg ch.%yKh lrkak mq¿jka' ysgmq ckdêm;sksh pkao%sld nKavdrkdhl w‍fma mlaI‍fha bkakjd" ‍fï j‍f.a mlaIhla ;=< oejeka; Yla;shla ‍f.dvke.=Kq wjia:djla b;sydi‍fha kE' jhU m<d;a iNd‍fõ uka;%s wdik 52ka 34la wmsg ;s‍fhkjd' ;j ‍fokafkla  wmsg wÆ;ska tl;= jqKd' t;‍fldg 36la ;s‍fhkjd' úmlaIhg ;s‍fhkafka uka;%S wdik 16hs' jhU m<d;a iNdj ‍fmr<kak nE lshkafka talhs' ck;dj‍f.a u;h wkqj uu ‍fyg jqK;a uy weu;slu w;wßkak iQodkï' ta;a l=uka;%kldrhkag uu hg;a ‍fjkafka kE hkq‍fjka t;=ud mjihs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය