HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

CTB used president meeting - three million loss  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
ckm;sf.a /iaùug ,x.u fhdodf.k - mdvqj ,laI ;=khs

http://www.lankatv.mobi/gossip/SLTB.jpgckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a fmdf,dkakrefõ meje;s /iaùula i|yd oUq,a, nia äfmdafõ nia r: 20 la fmdf,dkakrejg heùu fya;=fjka Bfha ^25od&
oUq,a, äfmdajg remsh,a ,laI ;=kl mdvqjla isÿj we;ehso tu uqo, äfmda wêldßjrhdf.ka fm!oa.,slj wh l< hq;= njo oUq,a, uyk.r iNdfõ úmlaI kdhl ;siai nKavdr fyar;a uy;d mejiSh'


ckdêm;sjrhd fyda rcfha lsisÿ whl=f.a b,a,Sulska f;drj fuu niar:  fmdf,dkarejg hjd we;af;a rg ;=< mj;sk hymd,khg ck;d wm%idoh tl;= lsÍug nj fyar;a uy;d jeäÿrg;a mejiSh'

;siai nKavdr fyar;a uy;d wo ^26od&  Èk oUq,a, äfmdajg f.dia isisr talkdhl yuqù fï ms<sn|j úuiSfï§ äfmda l<ukdldr isisr talkdhl uy;d lshd isáfha rcrg nia iud.fï l<udldre u¾úka m%kdkaÿ uy;df.a oekqu§u u; ;uka nia r: hejQ njhs' Bfha Èkfha tfia hejQ nia r: lsysmhlu wdodhu re' 400$- g wvqùu o úfYaI;ajhls'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය