HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Counting of postal votes will begin at 4 PM  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka 

ඡන්දය ගණන් කිරීම සවස 4ට ඇරඹේ

පළමු නිල ඡන්ද ප‍්‍රතිඵලය රාතී‍්‍ර 10ට

ckdêm;sjrKfha ;eme,a Pkao .Kkh lsÍfï lghq;= wo miajre 4 g wdrïN flfrkjd' ue;sjrK flduidßia uyskao foaYms‍%h uy;d m‍%ldY lf<a Pkao fmÜá .Kka lsÍfï lghq;= miajre 6 g muK wdrïN lsÍug ie,iqï lr we;s njhs'

we;eï Pkao uOHia:dkj, .Kka lsÍfï lghq;= rd;S‍% 8 g muK wdrïN lsÍug ie,iqï lr we;s njo ue;sjrK flduidßiajrhd m‍%ldY l<d' Pkao .Kka lsÍfï uOHia:dk ksÍla‍IKh lsÍu ioyd wfmala‍Ilhkag meñKsh yels
wdldrh ms<sno uyskao foaYms‍%h uy;d fuf,i meyeÈ,s l<d'

fï .Kka lsÍfï Yd,djlg tl wfmalaIlfhl= fjkqfjka ksÍlaIKh lrkak 5fofkl=g tkak mq¿jka' tf.d,a,d fl,skau ld¾hd,fha bkak mq¿jka' ta lshkafka 95la tkak mq¿jka' kuq;a wfma n,dfmdfrd;a;=j 20hs 30hs w;r m%udKhla ths lsh,d'

;eme,a Pkao .KkalsÍfï uOHia;dkhl bkak mq¿jka fokafkl=ghs' óg wu;rj ksÍlaIK ixúOdkj,g wms fï ief¾ lsh,d ;shkjd .Kka lsÍfï uOHia:dk 4la fyda 5la i|yd tla wfhla ne.ska m;a lrkak lsh,d'

 m<uq ks, Pkao m‍%;sM,h rd;S‍% 10 g muK ksl=;a lsßug yels fj;ehs wfmala‍Id flfrkjd' th fndfyda úg ;eme,a Pkao m‍%;sM,hla úh yels njhs ue;sjrK flduidßiajrhd m‍%ldY lf<a' iuia; m‍%;sM,h fyg miajrefõ ksl=;a lsÍug wfmala‍Id flfrkjd'

 

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය