HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Basil steps down from SLFP National Organiser post  

Hiru Gossip, Hiru news,Gossip Lanka

neis,a Y%S,ksm cd;sl ixúOdhl Oqrfhka b,a,d wiafjhs


bl=;a ckdêm;sjrKfha§ ckdêm;s wfmalaIl uyskao rdcmlaI uy;df.a mrdcfha iïmQ¾K j.lSu Ndr.ksñka tu ue;sjrK jHdmdrfha m%Odkshd jYfhka lghq;= l, Y%s ,xld ksoyia mlaIfha cd;sl ixúOdhl iy ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;d Y%s,ksm cd;sl ixúOdhl OQrfhka ckjdß 15jeksod fmrjrefõ b,a,d wia ù we;s nj Y%s,ksm udOH ksfõokhla ksl=;a lrñka mjihs'

fï ms<snoj oekqï foñka Y%s,ksm m%Odk f,alï wkqr m%sho¾Yk hdmd uy;d fj; ,smshla hjñka
neis,a rdcmlaI uy;d mjid we;af;a tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha miqfm, md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhl= jYfhka ;uka bÈßhg;a lghq;= lrk njh'ckdêm;sjrKfha§ tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha wfmalaIChd fjkqfjka mQ¾K iydh ÿka Y%s,ksm we;=¿ ish¿u ikaOdkfha yjq,aldr iy ys;j;a mlaIj, kdhlhska" idudðlhska" l%shdldßlhska iy ys;j;=ka fj; ish lD;{;djh tu ,smsh u.ska m,lr we;s neis,a rdcmlaI uy;d úfYaIfhka ikaOdkfha kdhl uyskao rdcmlaI" f,alï iqis,a fma%uchka;" Y%s,ksm m%Odk f,alï wkqr m%sho¾Yk hk uy;ajreka we;=¿ ish¿u ks,Odßkag ;udg ue;sjrK jHdmdrh ixúOdkh lsßu i|yd wk.s iydhla ÿka njo fyf;u jeäÿrg;a mjid we;'

ckdêm;sjrKh b;d idOdrK iy hqla;siy.;j mj;ajd .ekSug iydh ÿka ue;sjrK flduidßia we;=¿ ish¨u rcfha ks<Odßkao fmd,sish we;=¿ wdrlaIl wxYo .ïmy Èia;%slalh we;=¿ rgmqrd ikaOdk wfmalaIlhdg Pkaoh ,ndÿka Pkaoodhlhska fukau ixúOdkhg l%shdldßj odhljQ ck;d ksfhdað;hkao ue;sjrK ks;sÍ;s j,g wjk;j lghq;= lsÍu rfÜ iduh iy wdrlaIdj mj;ajdf.k hEug rel=,la jQ njo tu.ska jeäÿrg;a i|yka lr we;s nj lshhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය