HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

AB de Villiers: South Africa batsman smashes century record  

Hiru Gossip, Hiru news,Gossip Lanka

l%slÜ b;sydih wÆ;a lrhs & Y%S ,xld msf<a f,dal jd¾;dj kQf,ka fífrhs VIDEO HIRU GOSSIP
http://www.lankatv.mobi/gossip/ab-de-villiers-breaks-record-for-fastest-hundred-ever-in-one-day-international-cricket.jpg

ol=Kq wm%sldj yd ngysr bka§h fldfoõ ms< w;r mej;afjk fojk tlaÈk ;rÛfha§ f,dj fõ.j;au Y;lh jd¾;d lrñka ol=Kq wm%sldkq kdhl wENa fv Vb,a,S¾ia f,dal jd¾;djla msysgqùug iu;aj ;sfnkjd'

Tyqf.a fuu iqmsß bKsfï§ Y;lh jd¾;dlr we;af;a mkaÿ 31lg muKla uqyqK foñkqhs' tfukau w¾O Y;lh jd¾;d lr we;af;a mkaÿ 16l§hs' Tyq oeùhk úg mkaÿ 44lg uqyqK § ,l=Kq 149la ,ndf.k isáhd' thg y;f¾ myrj,a 9la yd yfha myrj,a 16la wka;¾.; jqkd' óg fmr tu f,dal jd¾;djg ysñlï
lSfõ kjiS,ka;fha CCOa wEkafv¾fidka úiskqhs'

flfia kuq;a tlaÈk ;rÛhl§ lKavdhula jd¾;dl, by<u ,l=Kq m%udKhg ysñlï lS Y%S ,xld msf<a ,l=Kq 443l jd¾;dj Tjqkag ì| oeóug yelshdjla ,enqfKa kE' ta wkqj Tjqkaf.a bKsu ,l=Kq 439lg iSud jqkd' tys§ oeù.sfha l%Svlhska fofofkla muKhs' yIsï wï,d ,l=Kq 153la jd¾;d lsÍug iu;ajqfKa mkaÿ 142lg uqyqK foñka'

Tyqf.a iyhg meñKs RR RTiafidWõ o ,l=Kq 128la ,nd.ekSug iu;a jqkd' ta mkaÿ 115lg uqyqK foñkqhs'

tys ùäfhdaj my;ska'''Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය