HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

A patriotic government within 97 days - Says Udaya Gammanpila of Pivithuru Hela Urumaya  

Hiru Gossip, Hiru news,Gossip Lanka

foaYfma‍%ó wdKavqjla Èk 97lska msysgqjkjd' & .ïukams<

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/8466/CFd72N.jpgÈk 97la ;=, furg foaYfma‍%ó wdKavqjla ìys lrk nj msú;=re fy< Wreuh mjikjd' tys uy f,alï m<d;a iNd uka;S‍% Woh .ïukams, fld<U wo meje;s udOH yuqjlg tlafjñka lshd isáfha j;auka rcfha Èk 100fha jevms<sfj,g msú;=re fy< Wreuh iydh ,ndfok njhs' bÈß md¾,sfïka;= uyue;sjrKfha§ w.ue;s wfmalaIlhd f,i uyskao rdcmlaI ysgmq ckdêm;sjrhd bÈßm;a úh hq;= njg ksoyia ikaOdkh ;SrKh lr we;s w;r ta ioyd
fuf;la ysgmq ckdêm;sjrhdf.a wkque;sh ysñj fkdue;s nj o Tyq ioyka l<d' t<fUk md¾,sfïka;= uyue;sjrKfha§ rks,a & uyskao oajkao igkla oel .ekSug yels jkq we;s nj o m<d;a iNd uka;‍%Sjrhd ;jÿrg;a m‍%ldY l<d'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය