HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

2015 World Cup Cricket -Sri Lanka Final Squad  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka 

f,dal l=i,dkhg kï l<
Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï 

15 fokd fukak
wcka;"Wmq,a"ls;arejka"iSlal=f.a kï y,,d


,nk ui werfUk 2015 l%slÜ f,dal l=i,dk ;r.dj,sh i|yd ,xldj ksfhdackh lrk lKavdhfï wjidk jYfhka f;dark ,o 15 fokd wo m%ldYhg m;a l<d'

wekacf,da ue;sõiaf.a kdhl;ajfhka hq;= lKavdhfï
we;=<;a l%Svlhska ,ehsia;=j my; mßÈh'wekacf,da ue;sõia^kdhl&
l=ud¾ ix.laldr
ufya, chj¾Ok
,is;a ud,sx.
rx.k fyar;a
;s,lr;ak ä,aIdka
ÈfkaIa pkaÈud,a
Èuq;a lreKdr;ak
kqjka l=,fialr
iqrx. ,laud,a
Ôjka fukaäia
Oïñl m%idoa
iÑ;% fiakdkdhl
<ysre ;sßudkak
;sir fmf¾rd

fujr ;r.dj,shg ,xldfõ miq.sh ld,fha olaI;d oelajQ lemSfmfkk l%Svlhska lsysmfofkl=u f;dardf.k ke; ta wh w;r
wcka; fukaäia" È,arejka fmf¾rd"*¾fõia uyrE*a"iSlal=f.a m%ikak"Wmq,a ;rx." ls;arejka ú;dkf.ao isákjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය