HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Remaining Antonov-32 aircraft grounded  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

wekagfkda 32 hdkd .=jka .; lsÍu w;aysgqfjhs

wekagfkda 32 j¾.fha hdkd ;jÿrg;a .=jka .; lsÍu YS‍% ,xld .=jka yuqodj ;djld,slj w;aysgqjd ;sfnkjd' tu j¾.fha hdkdjla fydalkaor m‍%foaYfha § Bfha wk;=rlg ,laùu Bg fya;=jhs'

wekagfkda 32 j¾.fha ;j;a .=jka hdkd 04la Y‍%S ,xld .=jka yuqodj i;=j ;sfnkjd' Bfha isÿ jQ wk;=r ksid tajd iïnkaOfhka o ;;a;aj mßla‍IKhla jydu isÿlrk njhs .=jka yuqod úOdhl udOH ks,OdÍ úka.a ludkav¾ .sydka fifkúr;ak uy;d mejiqfõ' ta wkqj wod, .=jka hdkd ;jÿrg;a Ndú;hg
.ekSu iqÿiq fkdjk njg ks¾foaY flreKfyd;a tajd kej; .=jka .; fkdflfrkq we;s' tfia fkdue;sj tu .=jka hdkd .=jka .; lsÍu wk;=reodhl fkdjk njg ks¾foaY flreKfyd;a  tajd kej; .=jka .; lrk njo .=jka yuqod m‍%ldYljrhd lshd isáhd'

fï w;r Bfha isÿjq wk;=frka ydks jq ksjdi .=jka yuqodj úiskau kej; bÈlr §ug kshñ;hs' ta wkqj ;ukag isÿjq ydks ms<sn|  w;=re.sßh fmd,sishg meñKs,a,la bÈßm;a lrkakehs .=jka yuqod m‍%ldYljrhd ydkshg ,lajq ksjdij, whs;slrejkaf.ka b,a,d isáhd' wod, wk;=frka ñh .sh ixLHdj 04 fofkla' ;=jd, ,enq ;j;a wfhl= fld<U cd;sl frdayf,a oeä i;aldr tallfha ;jÿrg;a m‍%;sldr ,nkjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය