HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Plane Crash Tragedy: Fate of Squadron Leader Abeywardena  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

wk;=rgm;a hdkfha
m%Odk .=jka kshuqjd
ne|,d udi tlyudrhs
weu;s uyskaodkkaof.a
{d;s oshKshlf.a ieñfhla


wo WoEik wjdikdjka; f,i fydalkaor m%foaYfha§ isÿjQ .=jka wk;=ßka 5 fofkl= Ôú;laIhg m;a jqKd'
fuu wk;=ßka ñh.sh m%Odk .=jka kshuqjd iafldv%ka ,Sv¾ jika; wfíj¾Okhs'
ñka udi tlyudrlg muK fmr újdyjQ Tyq


fld<U rdclSh úoHd,fha wdÈ YsIHfhls' meh 2239 la .=jka hdkd mshdir lrjd w;a±lSï we;sj ;snqK Tyq wêl óÿu ksid .=jkahdkh yiqrejd.kakg neßù fï wkfmalaIs; wk;=rg ,lajqKd'
l=reKE., m%foaYfha mÈxÑlrefjl= jk Tyq újdy jQ ksfhdañ w¨;a.uf.a weu;s uyskaodkkao w¨;a.uf.af.a {d;s ÈhKshls'

wk;=rg fmr Èkfha Tjqkaf.a ux., PdhdrEmh f*aia nqla fj; ksl=;a lr úúO wh iqnme;=ï tl;= lrk w;r fï fYdapkSh wk;=r isÿùu ixfõ§ ldrKdjls'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය