HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Maithripala Sirisena  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

rKúrejkag ms.ka fydaokak fokafka kE& ffu;%S lshhs

 l=reKE.,§ wo ^14& mej;s fmdÿ wfmalaIl ffu;%smd, isßfiak uy;df.a ck yuqjl§ furg isÿjk ¥IK jxpd fy<s lrñka ffu;%smd, isßfiak uy;d iaj isá msßi weu;Sh'

<Û ysgmq wh uy rcdKks lsh, .S; .hk fldg uyskao rdcmlaI uy;a;hg ysf;kak we;s we;a;gu rfcla fjkak' rdclSh ySkhla ;snqKg fï rfÜ ;sfnkafka m%cd;ka;%jd§ l%uhla' t;=ug tal wu;l jqKd' tal wmsg wu;l l< fkdyels
ksid rdð; weu;s;=ud" uu fydrlu" kdia;sh" ¥IKhg úreoaOj t<shg neiaid'

wo lrk ixj¾Ok jev wms tllaj;a kj;ajkafka kE' óg jvd úksúoNdjhlska hq;=j fï uqo,aj,ska óg jvd ;=ka .=Khla jev wms lrkjd'

jHdmD;shla yooa§ weia;fïka;= lrkafka 2$3 la wer,d' tajd me;a;l isák whf.a idlal=jg' W;=re ÿïßh ud¾.h yokak uq,skau lsf,daógrhlg remsh,a ñ,shk 44 la ;uhs weia;fïka;= lf<a' ta fjkqjg remsh,a ñ,shk 340 la od,d wÆ;ska weia;fïka;= yo, ;uhs tal yeÿfõ'

wms yok wÆ;a wdKavqj yeu rcfha fiajlhl=gu T¿j Wiai, bkak mq¿jka úÈhg iajdëkj T¿j Wiaik wd¾:slhla yokjd' fm!oa.,sl wxYfha lshd lrk ,laI 24 g wfma wÆ;a wdKavqfjka úY%du jegqma ,nd fokjd' wju jegqmla ,nd fokjd' úfoia Y%ñlhkag ia:srju úY%du jegqmla ,nd fokjd'

wo rKúrejka msÛka fydaokjd' .,a lvkjd" f,dlalkaf.a f.or ;Kfld< lmkjd' wo rKúrejd lïlrefjla lr,d' ks, we÷ug .re;ajhla § ;%súO yuqodfõ ieufokdgu ienE f.!rjh wms fokjd' ;%súO yuqodfõ ishÆ idudðlhkag .re;ajhla iys;j jD;a;Sfha kshef,kak bv i,ikjd'

;dreKHhg fygla nd,.sß fodaIh jf.a' ;dreKHhg wola kE yeuodu fygla ú;rhs' wirK ck;djf.a i,a,s j,ska fldaá oyia .dKla úhoï lr weô,smsáfha wÆ;a ckdêm;s ukaÈrhla yeÿjd' wÆ;a fy,sfldmag¾ 6 la f.kdjd' fjku tl tlaflkdg mhs,Ü, fjkalr.;a;d' rgl ck;djf.a ksoyi yd m%cd;ka;%jdoh fjkqfjka uu Ôú;h mQcd lrkak ,Eia;sfj,hs fï igkg neiafia'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය