HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

“I am still the Chief Justice”-Shirani  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

;ju;a ,xldfõ w.úksiqre uuhs – YsrdKs

;ud ;ju;a Y%S ,xldfõ kS;Hdkql+, w.%úksYaphldrjßh neúka foaYmd,khg msúiSfï woyila fkdue;s nj Oqrfhka my l< ysgmq w.%úksYaphldr YsrdKs nKavdrkdhl m%ldY l<dh'

kvq úNd.hla i|yd fld<U ufyaia;%d;a wêlrKhg meñK isá wjia:dfõ § udOHfõ§ka u;= l< mekhlg ms<s;=re foñk
weh fï nj lshd isáhdh'


“;ju;a fï rfÜ ks;Hdkql+, w.úksiqrejßh uuhs' ta nj cd;Hka;r mÍlaIK jd¾;d ;=kla u.ska ;yjqre lr ;sfnkjd' b;sx foaYmd,khg tu iqÿiq fkdjk njhs udf.a úYajdih” hkqfjka weh i|yka l<dh'

fodaIdNsfhda. fhdackdjla u.ska fkrmd yeÍfuka miqj ;ukag isÿù we;s widOdrKhka ms<sn| j weh m%:u j;djg udOHj,g woyia m< lf<a fï wdldrhghs'

“Tn,d okakjd oeka jir folla ;siafia udj ksjig u isr lr,d ;sfhkafka' úY%du jegqmla keye" mdßf;daIslhla keye' w,a,ia fldñiu kvq mejÍug;a fmr udf.a úfoaY .uka ;ykï l<d' ud ys;kjd ug hqla;sh bgqfõú lshd'” weh i|yka l<dh'

fï w;r j;alï iy ner lï ksis mßÈ m%ldY fkd l< njg fpdaokd lrñka ysgmq w. úksiqrejßhg tfrysj w,a,ia fldñiu mjrd we;s kvqj wo le|jQ w;r tys úNd.h ,nk fmnrjdß ui 24 jk od olajd l, oeñK'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය