HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gayesha Speaks About Her CBK Style  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

fmr pkao%sld bñfÜÜ lsÍu .ek .fhaIdf.a ms<s;=r

fñ Èkj, wêl f,i l%shdldÍ foaYmd,khl ksr;jk fg,s kdgH ks<s .fhaId fmf¾rd oji ;siafia Y%S,ksm uQ,ia:dkfha ießirk nj jd¾;d jkjd'
wehf.ka fï .ek úuiSfï§ weh lshd isákafka l,dj yd foaYmd,kh .ek weh mlaI l%shdldÍka oekqj;a lrk nj;a wehj kj Y%S,ksm uyf,alïjrhd mjd ks;r
yuqjk nj;ah'
m<d;a iNd ue;sjrKhg iQodkïj isg miqj kdu fhdackd fkd,eî .sh;a weh oeka mjikafka


;udg kdu fhdackd fkd,eîu jákd wjia:djla jQ njhs' ta fya;=fldgf.k ;ud m%isoaOjQ njo weh lshkjd'
fï w;r miq.sh i;s wka;fha mqj;am;lska weh pkao%sld l=udr;=x. ckm;skshf.a fmr fmkSisàu wkqlrKh lrñka we÷ï we£u .ek úuid ;snqKd' weh thg iemhQ ms<s;=r fufiah'

zthdf.ka uu lsisu wdo¾Yhla wrf.k kE'uf.a we÷ï ú,dis;d f;dar.kafk ug ´kE yeáhghs' uu foaYmd,khg wdjd lsh,d idßfhka Tißhg udrejqfka keye' wog;a uu we÷ï .ek ys;kafka foaYmd,k pß;hla yeáhg fkfuhs' l,d Ys,amskshla yeáhghs'

we;a;gu pkao%sld uy;añhf.ka ux fudlgo wdo¾Y .kafka t;=ñh fï lrk jevj, yeáhg ojiska oji ux ;j;a wehj m%;slafIam lrk tl ;ud fjkafka''


 

Minister of Economic development addressing a meeting in Gampaha there had been only four Kings according to ‘Mahawansa’ who had d saved and developed the country against many challenges.President Mahinda Rajapaksa is the 5th King in the annals of our history in this regard.

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය