HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Four UNP members of PS in Galle district to UPFA  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

.d,af,ka m¿jla ckm;sg'' w,s y;rla ikaOdkhg''

.d,a, Èia;%slalfha tlai;a cd;sl mlaIfha m%dfoaYSh iNd uka;%Sjreka 4 fofkl= ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d f.a ch.%yKh i|yd iydh m, lrñka tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhg tla úh'

ikaOdkfha uyf,alï iqis,a fma%uchka; uy;d yuqù Y%S,ksm uQ,ia:dkfha § udOH idlÉPdjla mj;ajñka fuu ;SrKh fufia
oekqï ¥kafka ynrd¥j tcdm m%dfoaYSh iNd uka;%S kdu,a m%shka;" lrkafoKsh tcdm m%dfoaYSh iNd uka;%S ÿIdka ldßhjiï" ynrd¥j cúfm m%dfoaYSh iNd uka;%S wfYdal tÈßùr" foysj, .,alsiai tcdm kd.ßl uka;%S l%sia n,a;id¾" wïn,kaf.dv tcdm m%Odk ixúOdhl fma%u,d,a kjkkaok hk uy;ajrekah'

 


bÈßfha§  .d,a, Èia;%slalfha ;j;a tcdm iy cúfm uka;%Sjreka lsysm fofklau tlajkq we;ehs tu wjia:djg tlajQ iy .d,a, Èia;%sla uka;%S iy ksfhdacH l:dkdhl pkaÈu ùrlafldä uy;d tys§ m%ldY lf<ah'

fujr tcdmfhka iy cúfmka  ckdêm;sjrKhg mlaIfha wfmalaIlhska bÈßm;a fkdlsÍu fya;= fldgf.k mlaI Èhlr yßk w¥ro¾YS l%shdj ;uka ;rfha fy<d olsk nj m%ldY l, tu uka;%Sjreka ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d f.k hk ixj¾Ok lghq;= by<skau w.h lrk njo wdKavqjg mQ¾K iydh olajk njo tu udOH idlÉPdfõ§ jeäÿrg;a mejiQy'
It is learnt that four members of UNP pradeshiya sabhas in Galle district have crossed over to UPFA to lend support to president Mahinda Rajapaksa.
They had pledged to support the government at a media briefing had met general secretary of the party Susil Premajayantha at SLFP headquarters.They are from Habaraduwa (one JVP and one UNP),Karandeniya, and Ambalangoda PS’s.The deputy speaker Chandima Weerakkody had said that more are to cross over from the same district.

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය