HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

 

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka 

 දෙරණ සිරස ටීඑන්එල් දේශපාලන වැඩසටහන්වලට රජය යන් නැහැලූ

 ckudOH wud;H flfy<sh rUqlaje,a, n%yiam;skaod mej;s leìkÜ udOH yuqj wu;ñka mejiqfõ'
Bfha" nodod rd;%sfha forK remjdyskS kd,sldfõ meje;ajQ foaYmd,k ixjdoh w;rueo kj;d oeóug isÿjqfha ÿrl:kfhka thg iïnkaOjQ mqoa.,hl= Tyqg wmydi jk
wdldrfhka l:d l< nj mjid wud;H uyskaodkkao w¿;a.uf.a oekaùu ksid njhs'
´kEu kd<sldjl tjka fpdaokdjla t,a,lrk fldg wod< ÿrl:kh úikaê lrkjd" kuq;a fïflÈ tfyujqfka keye˜

˜Tjqkaf.a u;jdoh fjk;a kula od,d m%Yak wykjd" kS;suh jYfhka Tjqka nhhs lrk fndrej rgg fy<sfjhs lsh,d"˜ hkqfjka wud;Hjrhd lSh'


wksl hï lsis flfkla ta úÈfya ;;ajhlg m;al,du ;ukaf.a ye.Sï md,kh lr .ekSug neßj ta jf.a ´k fohla fjkak mq¿jka"˜ hkqfjka weu;sjrhd ms<s;=re ÿkafkah'
wod< fpdaokdj rdcH udOHj,go j,x.= fkdfõoehs ììish úuiqúg wud;Hjrhd mejiqfõ rdcH udOHj,go tjka fpdaokdjla we;s njhs'
ÿrl:khlska hï mqo.,fhl= m%Yakhla weiQ úg ta iïnkaOfhka lreKq úuiSug wod< kd,sld m%Odkska fmd,Sishg le|jkafka wehs oehs úuiqúg wud;Hjrhd mejiqfõ ÿrl:kfhka l:d l< mqoa.,hd yÿkd .ekSug tfia l< njhs'

miq.sh i;s lsysmfha§u isri kd,sldj yd á'tka't,a kd<sldj ixúOdkh l< jevigykaj,g ksfhdað;hka iïnkaO lsÍu rch m%;slafIam l, w;r wud;Hjrhd mejiqfõ mlaI.%dyS hehs yef.k kd,sldj,g fkdhd isàug mlaIj,g mqoa.,slj whs;shla we;s njhs'
˜ fydou foa ;uhs megf,kafka ke;=j me;a;lg fjk tl"˜ weu;sjrhd mejiqfõh'

îîish weiqßks


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය