HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Aravinda De Silva's House Got Robbed - Updates  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

wrúkaof.a fiamamqjg úo we;af;a
yefÜ j;af;a l=âfvla¨


ñka udi follg muK fmr l%slÜ l%Svl wrúkao o is,ajd uy;df.a fld<U ;¾iagka mdf¾ msysá ksjig we;=¿jQ fidrd wo fmd,sia w;awvx.=jg m;a jqKd'
u;al=vq j,g weíneysjQjl= jk Tyq fld<U 07 l=reÿj;af;a 60 j;af;a mÈxÑlrefjls' Tyq tod fidrd.kakd ,o úfoia uqo,a fkdaÜgq udre lsÍug fld<U fldgqjg
jßkajr meñK ;snqK we;s w;r tu lghq;a;g wo;a meñK fmd,sia ks,Odßfhla oel ;s.eiaiS Èjhdfï§ ielmsg fmd,sia w;awvx.=jg f.k m%Yak lsÍfïÈ wrúkao is,ajd uy;df.a ksjfia fiamamqj ìo uqo,a fidrd .ekSu we;=¿ fidrlï ila Tyq l< nj mdfmdÉpdrKh l< nj fmd,sish lshhs'
flfia fj;;a fuu u;al=vq f,da,shd wrúkaof.a ldurfha iSiSàù leurd yerjQ wdldrh fyda tu ryia uqrmoh oek.;a wdldrh .ek fmd,sish wkdjrKh lr ke;'

wrúkao o is,ajd uy;d iy Tyqf.a ìß| ksjdvqjla .; lsÍu i|yd tx.,ka;hg f.dia isá wjia:dfõ ksjfia fiamamqjl ;snQ foaYSh yd úfoaYSh uqo,a ila fidrdf.k f.dia ;snqk w;r tys jákdlu ,laI 50 la muK nj mejiqKd'
uqo,a w;=reokaù we;s nj oekf.k fï ms<sn|j fld,a¨msáh fmd,sish
mÍlaIK werUQ kuq;a fuu u;al=vq f,da,shd yuqjk ;=re ieliys; lsisfjl= fidhd.kakg neßúh'
fiamamqjg fhdod ;snQ ryiH wxlh oek isg we;af;a wrúkao o is,ajd uy;d" Tyqf.a ìß| iy uj muKla jk w;r fidrd fiamamqj wßkakg tu ryiH wxlh mdõÑÉ lr we;snjo mÍlaIKj,§ wkdjrKh ù ;snqKd'
isoaêh jk wjia:dfõ fiajlhka wgfokl= ksjfia isá njo mejiqKd'
yiqjQ fidrdg ta fiajlhska Woú l<do hkak .ek mÍlaIK ;ju isÿ flf¾'


 


O/L Examination 2014 concludes today

The G.C.E Ordinary Level Examination 2014 which commenced on 9 December at 4,279 examination centres countrywide, concludes today (18).

The Examination Department said that some 577,220 candidates have sit for the examination. Of them 370,739 are school candidates while the remainder 206,481 are private candidates.

Special examination centres were set up at the Magazine Prison in Colombo and Suneetha Vidyalaya in Watareka, Padukka for those in prison custody and for children who need special care at the Ratmalana Deaf and Blind Schoo, Matara Rohana Deaf and Blind Schoo and Shivaraj Vidyalaya in Mahawewa.
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය