HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Lasantha  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
,ika; úl=u;=x.f.a foayh f.dv.ekSu ueo
fv%dakhla weú;a l,n,hlafnd,a, lk;af;a ñysoka lr ;snqK udOHfõ§ ,ika; úC%u;=x. uy;df.a foayh f.dv.ekSfï lghq;= wo oyj,a isÿlrk w;rjdrfha ta wdikakhg hdug fyda
READ MORE >>

Kaveesha ayeshani Birthday Celebration  

Kaveesha ayeshani Birthday Celebration
http://www.hirugossip.net/2016/09/kaveesha-ayeshani-birthday-celebration.html
READ MORE >>

tution girl  


áhqIka oeßhf.a l| wjir ke;sj fmdfgda .eyqjhs fin<d w;awvx.=jg

lyg.ia‌È.s,sh nia‌ kej;=ïmf<a§ oyy;a yeúßÈ nd,jhia‌ldr mdi,a isiqúhlg fydfrka fmf¾od ^22 od& wef.a ysfika my< YÍrfha l| fldgfia muKla‌
READ MORE >>

Sudarman  

isßfiak & pñ,d l;d ye¥ iqo¾uka ksoyia

jhi wjqreÿ 14 l msßñ <ufhl=f.a m%ldYhla yd Tyqf.a mshd hhs lshk fjk;a mqoa.,fhl=f.a m%ldYhla ,nd .ksñka" tajd tl;=lr ks¾udKd;aulj
READ MORE >>

Nuwan Kulasekara  


h;=re meÈfhka fmr¿K ;reKhd
kqjka l=,fialrf.a jdykhg
hgjQ yeáBfha iji fld<U&kqjr ud¾.fha lvj;"rkauq;=., m%foaYfha§ Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï kqjka l=,fialr meojq r:hlg hgùfuka
READ MORE >>

news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
mdi,g we;=¿ jk ldka;djka
w;a jefikak ll=,a jefikak w¢kak lshk

fikaÜ fcdaima fmdaiagf¾ldka;djka mdi,a j,g we;=,a ùfï§ ieriS isáh hq;= we÷ï ks¾foaY lrñka fld<U Ydka; fcdaima úoHd,h bÈßmi w,jd ;snqKq fmdaiagrhla  ms<sn|j
READ MORE >>

News  


hd¿jkag fmkakkak
ckm;s fy,sfldmagrhlska nysk yeá
ùäfhda l< f,dß v%hsj¾Bfha r;akmqr m%foaYfha ixpdrhl ksr;jQ ffu;%smd, isßfiak ckm;s jrhd  fy,sfldmagrhlska nïn,msáfha lafIa;% n,ld uQ,ia:dk msáhg meñKs w;r fy,sfldmagrh niaiñka isá wjia:dfõ ta wdikak
READ MORE >>

mahindananda  


fnd,a, folhs & uykqjr ;=khs
kdj, folhs & wmd¾ÜukaÜ tlhs

uyskaodkkaog whs;s
;eka;ekaj, bvï ,ehsia;=jremsh,a tlaodia foiShl jegqmlg rlaIK tl;= ks,Odßfhl= f,i wiQj oYlfha§ jD;a;sh Èúh werUQ uyskaodkkao wÆ;a.uf.a uy;d fï jkúg fld<U Èia;%slalh ;=< bvï ila we;=¿ úYd, j;alï  ysñldrfhls' fï id¾:l;ajh .ek uq,ajrg lreKq wkdjrKh jQfha Tyqf.a ysgmq ìßh Tyqf.ka bj;aùfuka miqj 2013§ b,a¨ úYd, jkaÈ uqo, ksidh'
READ MORE >>

Hirunika  


mshdf.a ìhlre PdhdrEmh
f*ia nqla Tiafia m‍%isoaO lrñka

ysreKsld kej; idOdrKh b,a,hsmiq.sh i;sfha jvd;a wdkafoda,khg ;=vqÿka kvq ;Skaÿjla njg m;ajQfha Ndr; >d;kh iïnkaOfhka ÿñkao is,ajd we;=¿ mia fofkl=g urK oඬqju ,nd§ug fYa%IaGdêlrKh u.ska .;a ;SrKhhs'
READ MORE >>

Gossip Chat with Dilini Lakmali  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 ,nk wjqreoafoa
uu lido n¢kjdÈ,sks ,laud,s lshkafka wo jkúg f,dl= l=vd yefudau wdorh lrk pß;hla' fï Èkj, úldYh jk fg,skdgH lsysmhlskau tlsfklg fjkia pß; Tiafia weh Tfí wd,skaohg tkjd'
READ MORE >>

Dilshan Final Match  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
wka;su fj,dfõ ä,aIdkag flaka;s .shdo@
myla oeïudo@
^ùäfhda&Bfha fld<U wd¾'fma‍%uodi C%Svd msáfha mej;s wjika úiaihs20 ;r.hg à'tï'ä,aIdka iyNd.S ùfuka miq Tyq fma‍%laIl uKavmh wdikakhg meñKs wjia:dfõ we;sjQ
READ MORE >>

Nadeesha Hemamali Wedding Pre Shoot  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

Nadeesha Hemamali Wedding Pre Shoot

http://www.hirugossip.net/2016/09/nadeesha-hemamali-wedding-pre-shoot.html
READ MORE >>

Duminda Silva  

ÿñkao iu. fougf.dv pñkaog;a urK ovqjï

Ndr; ,laIauka >d;k kvq ;Skaÿjg jrolrejka jQ ÿñkao is,ajd we;=¿ 5 fofkl=g urK ovqjï kshu lsÍug wo wêlrkfha§ ;SrKh úh'
READ MORE >>

news  


lS¾;s yd cdklf.a meñKs,af,ka miq
ma fõÈldfõ l=Kqyrem lshQ
lhsi¾ lhsia  fldyqj, fmd,sisfhamiq.shod mej;s ix.S; m‍%ix.hla w;r;=r ma .dhlfhl= m‍%isoaêfha wiNH jpk mdúÉÑ lsÍu ksid Bfha Tyq fmd,sia m‍%Yak lsÍulgo ,lajqKd'
READ MORE >>

Rathmalana Air Force Officer Accident  


jeks jekS mdf¾ .sh .=jka yuqod ks,Odßhd
jEka r:fha yemqK yeá CCTVr;au,dk .=jka yuqod l|jqrg wkqhqla; ks,Odßfhl= miq.shod rd;%S ld,fha idohla ksuù îu;ska hoa§ l|jqr wi< mdf¾ jEka r:hl yemSu ksid ure oel
READ MORE >>

news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 nïn,msáfha fldaám;shd >d;kfha
ish¨‍ ;;= fy<sfõ

fjäka tlg ,laI 5la ÿkak
iqf,audka uerefõ fuf,ihsnïn,msáfha fldaám;s jHdmdßl fudfyduâ ilSí iqf,audka uy;d meyerf.k f.dia‌ >d;kh lsÍfï isoaêfha ish¨‍ f;dr;=re wkdjrKh lr .ekSug fld<U wmrdO
READ MORE >>

Gossip News  


f,a,sf. oi jfoa bjikak neßu ;ek
ksjiska msgù lk;a;l mÈxÑjQ
kekaoïudorejka ksid uyd u.g jegqKq wïudjreka fndfyda fj;s' uõjrekaf.a .=K fkdy÷kk ¥ mq;=ka f,a,shka nEKdjreka ksid w.;shg m;ajk Tjqka .ek i;H ;;ajh jd¾;djkafkao l,d;=rlsks'
READ MORE >>

Minister John  


weu;s fcdakag j;a;,§ yQ ix.‍%yhla


j;a;," T,shuq,a, m‍%foaYfha Bfha ^28& mej;s W;aijhlg meñKs msßila wud;H fcdaka wur;=x.g yQ yඬ k.ñka úfrdaOh m< l< isÿùula jd¾;d fjkjd'
READ MORE >>

Gossip News  


lsßn;al=Uqr wjkay,a ysñhdg
nE.a tlla wiafika fjä ;enQ yeáfmardfoKsh kdkqTh lsßn;al=Uqr m‍%foaYfha§ wjkay,lg we¿jQ fy,auÜ iys; mqoa.,fhl= tu wjkayf,a leIsh¾ l+vqfõ isá jHdmdßlfhl=g fjä ;nd >d;kh lr
READ MORE >>

Gossip Lanka Hot News  No% l,amhlg fkdìfËk ;¾lhla Ȩï f.fka'' ffu;‍%S msf,a ukqI" Ydka; ysre n,fha fldrù weUÍ hhs''

ud ckm;s ffu;‍%Sg úYd, f.!rjhla'' Wfiaka fnda,aÜ mrojkak iQodkï'' – fi,a,ï msiaf;da, k.rdêm;s

ckm;sg oreKq tardIaGlhla C%shd;aulhs'' ck;dj w;r wm‍%idohla we;s fjhs'' – m‍%lg fhda.sfhla lshhs''

Y‍%S,ksmfha ó<. ckdêm;s wfmala‍Ilhd tcdm kdhl rks,a''@

READ MORE >>

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය