HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Minister John  


weu;s fcdakag j;a;,§ yQ ix.‍%yhla


j;a;," T,shuq,a, m‍%foaYfha Bfha ^28& mej;s W;aijhlg meñKs msßila wud;H fcdaka wur;=x.g yQ yඬ k.ñka úfrdaOh m< l< isÿùula jd¾;d fjkjd'
READ MORE >>

Gossip News  


lsßn;al=Uqr wjkay,a ysñhdg
nE.a tlla wiafika fjä ;enQ yeáfmardfoKsh kdkqTh lsßn;al=Uqr m‍%foaYfha§ wjkay,lg we¿jQ fy,auÜ iys; mqoa.,fhl= tu wjkayf,a leIsh¾ l+vqfõ isá jHdmdßlfhl=g fjä ;nd >d;kh lr
READ MORE >>

Gossip Lanka Hot News  No% l,amhlg fkdìfËk ;¾lhla Ȩï f.fka'' ffu;‍%S msf,a ukqI" Ydka; ysre n,fha fldrù weUÍ hhs''

ud ckm;s ffu;‍%Sg úYd, f.!rjhla'' Wfiaka fnda,aÜ mrojkak iQodkï'' – fi,a,ï msiaf;da, k.rdêm;s

ckm;sg oreKq tardIaGlhla C%shd;aulhs'' ck;dj w;r wm‍%idohla we;s fjhs'' – m‍%lg fhda.sfhla lshhs''

Y‍%S,ksmfha ó<. ckdêm;s wfmala‍Ilhd tcdm kdhl rks,a''@

READ MORE >>

Body Of Bambalapitiya Businessman Found In Mawanella  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
nïn,msáfha fldaám;s iqf,audkaf.a
u< isrer lE.,af,a


miq.shod nïn,msáh fld;,dj, wejksõ m‍%foaYfha§ kd÷kk msßila úiska meyer.ekSug ,lajQ fldaám;s jHdmdßlhdf.a u< isrer lE.,a, rel=,.u m‍%foaYfha udjke,a, &fyïud;.u m‍%Odk ud¾.hg wdikak ia:dkhl
READ MORE >>

tirupathi tour  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
yd bkaÈhd ghsï mqj;a fiajd jd¾;d lr ;sfí'

Bfha mdkaor 3g ;srem;s foajia:dkfha úfYaI mQcdjlg iyNd.s jqKq ckm;s ffu;S‍%md, isßfiak ìß| iy mq;d we;=¿ mjqf,a msßi tu lghq;= ksulr
READ MORE >>

Namal released on bail  

kdu,a iy ks;Hd wem u; ksoyia


uqo,a úYqoaêlrK mk; hgf;a w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr .; lr isá md¾,sfïka;= uka;‍%S kdu,a rdcmlaI "
READ MORE >>

Sri Lanka Airline Suspends Drunk Pilot In Frankfurt  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fjßjQ kshuqjd ksid Y‍%S,kalka hdkh meh 15 m‍%udofõ
kshuqjdf.a jev ;ykï & u.Skag jkaÈc¾uksfha *‍%Ekala*¾Ü .=jkaf;dgqm<ska miq.sh isl=rdod ^19& miajre 3'20g Y‍%S ,xldj n,d mshdir lsÍug ;snQ u.Ska 259 la .;a .=jka hdkh meh 15 la
READ MORE >>

china tour  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
jrdh k.r .súiqu Ökh wfydais lrhs
wÆ;ska uQ,H k.r .súiqula .yhs


miq.shod w.ue;s rks,a úC%uisxy Ökfha l< ixpdrh w;r;=r we;slr.;a wjfndaO;djhka wkqj uyskao rch hgf;a .súiqï .;jQ ‘fld<U jrdh k.rh’ .súiqu
READ MORE >>

kaveesh on sidhu teledrama  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fmdä yduqÿrejkag r.md
rfÜ wdorh Èkd.;a

tl jif¾ lùIafï Èkj, forK kd,sldfõ úldYh jk u,S 3 ‘is÷’ fg,s kdgHh fndfyda wh w;r l:dnyg ,laj ;sfnkafka m<uq jif¾ orefjl= fmdä yduqÿre kulg wkaojd isÿ flfrk r.mEu  .ekhs'
ñka by; fidaur;ak Èidkdhlf.a Ñ;‍%mg j,o fmdä yduqÿrejre fhdod
READ MORE >>

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
f.da,hd .=rdg tfrysj kvq lshd Èkhs
Wmq,a Ydka; yd forK 360
wmydi kvqfjka mr§

,laI 50 la f.jkak fj,dforK kd<sldfõ úldYh jQ  ‘forK 360‘ jevigykg iyNd.S fjñka Wmq,a Ydka; ikakia., Tyqf.a merKs áhqIka f.da,fhl= yd iskud úpdrl wð;a .,mam;a;sf.a lS¾;s kduhg ydks jk mßÈ woyia m< lsÍu ksid Bg tfrysj
READ MORE >>

Story  


fmdä kx.s tlal f,dl= wlal
lrmq jefâ fmd,sisfha§ udÜgq


fmd,sisfha§ wiïu; fmï m,ys,õj t,shg


fyÜáfmd< m%foaYfha ;re‚hka fofokl= w;r yg.;a wiïu; fm%auhla ÿrÈ. hEfuka miq jhi wjqreÿ 20la jQ ;re‚h jhi 15la jQ ;u wkshï fmïj;sh ;%sfrdaoßhl
READ MORE >>

nithya senani samaranayake  


fldaá 4 ½ l uqo,a ,enqK wdldrh lshkak neßjQ
kdu,af.a iud.ï wOHlaIsld
.=jka fiaúld ks;Hd fiakdks ßudkaÙmiq.shod t*aiSwhsäfha wjika m‍%Yak lsÍulg fmd,siam;s;=ud keuqjehs lshñka we;=<g .sh kdu,a rdcmlaI w;awvx.=jg m;ajQfha fldaá 4 yudf¾ l¿ i,a,s jxpdjla iïnkaOfhks'
READ MORE >>

menaka maduwanthi  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
rEm ðK fjkak weußldjg hk fïkldg Wi m‍%Yakhla fkfï¨


fg,s kdgH ks<s fïkld uOqjka;s weußldfõ meje;afjk ñia ,eákd cd;Hka;r rEm ðK ;r.h i|yd ,xldj ksfhdackh lrkakg f;dardf.k ;sfnkjd'
READ MORE >>

news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
lshd úrys; WmdêOdÍka fhdojd
iïndyk fiajh úêu;a lsÍug
fi!LH weu;sf.ka fhdackdjla,xldfõ mj;sk wdhq¾fõo iïNdyk uOHia:dk j¾;udkfha úêu;a f,i fiajd imhkq ,nkafka ke;s nj fmkajd fok fi!LH weu;s rdð; fiakdr;ak tajd úêu;a lsÍfï jevms<sfj,la y÷kajd§ug mshjr .ksñka isák nj
READ MORE >>

Nathasha Perera  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
;ukaf.a w¨‍;au fmkqu fmkajkak kgdId nqlsfh oeïu fi,a*s fma,sh ^chdrEm&

 l=vd ld,fha isgu risl wjOdkhg ,la jqKq kgdId fmf¾rd ieuod l;dnyg ,la jqfKa úfYaIfhkau wef.a rE imqj ksid'
READ MORE >>

Akalanka Ganegama's Wedding Photos  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
http://www.hirugossip.net/2016/08/akalanka-ganegamas-wedding-photos.html
READ MORE >>

Vijaya Nandasiri Funeral  

ksù .sh ;rejg wjika nqyquka

 wNdjm%dma; rx.k Ys,amS úch kkaoisß uy;df.a foayh ms<sn| wjika lghq;= wo ^11& .,alsiai fmdÿ iqidk NQñfha § isÿlsÍug kshñ;h'
READ MORE >>

Harshana - Volga Pre Wedding Photo Shoot  

Harshana - Volga Pre Wedding Photo Shoot
http://www.hirugossip.net/2016/08/harshana-volga-pre-wedding-photo-shoot.html
READ MORE >>

Elmo Fernando passes away  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
îîiS ikafoaYfha t,afuda iuq.kS


î'î'iS ixfoaYfha fld<U jd¾;dlre f,i fiajh l< m‍%ùK udOHfõ§ t,afuda m‍%kdkaÿ uy;d wNdjm‍%dma; úh' ñh hkúg 75 jk úfhys miqjQ
READ MORE >>

Harshana Bethmage & Volga Kalpani Wedding  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
y¾IK fjd,a.d hq. Èúhg

fï Èkj, fg,s kdgH .Kkdjl r.mdk m%lg k¿ ks<s fom<la jk y¾IK fn;auf.a yd fjd,a.d l,amkS wo fld<U .x.drdu úydrfha§ újdy Èúhg msúishd' Tjqka w;.;a pdï W;aijhg Y%shka; fukaäia yd ik;a .=K;s,l m%ùK k¿jka tlajQfha idlaIs ;nkakghs'
http://www.hirugossip.net/2016/08/harshana-bethmage-volga-kalpani-wedding.html
READ MORE >>

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය