HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Central Bank Cope Report- MP. Suni Handunneththi  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
uy nexl= ne֕ lr jxpdjg
w¾cqka ufyakao%ka iDcqju j. lsj hq;=hs

 wjika fldama jd¾;dj md¾,sfïka;=jg f.k tñka iNdm;s y÷kafk;a;s lshhs (Video)

wo WoEik md¾,sfïka;=fõ§ ne÷ïlr isoaêhg wod< fldama jd¾;dj tys iNdm;s md'u iqks,a y÷kafk;a;s uy;d bÈßm;a l< w;r tys§ Tyq  lshd isáfha
Y%S ,xld uynexl=fõ ne÷ïlr .kqfokqjg ysgmq
READ MORE >>

Upeksha  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fkdjeïn¾ w.È ÿfjla ;ud ,efnkak bkafk
wdfh foaYmd,fka lrka kE
ta;a fokjl ydñfka jf.a uefrklx r.mdkj

WfmalaId iaj¾Kud,S


ks<shl fukau foaYmd,k pß;hla jqK WfmalaId iaj¾Kud,S ,nk udifha w. oreM, wfmalaIdfjka fï Èkj, ksjfia ld,h .; lrkjd'
wehg l=¿÷f,a WmÈkakg kshñ; .eyeKq orefjl= nj;a weh bÈßhg
READ MORE >>

News  


,nk wjqreoafoa iEu Wiiafm< isiqfjl=gu
geí tlla fkdñf,a
& w.ue;s md¾,sfïka;=fõ§ lshhs2017 jif¾§ Wiiafm< yodrK iEu mdi,a isiqfjl=gu GENa mß.Khla fkdñf,a ,ndfok nj w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d wo ^27od& md¾,sfïka;=fõÈ
READ MORE >>

News  


f,vd wu;lr lr fmd,a f,,s .ykak .sh
weïìhq,kaia v‍%hsj¾g

f*ia nqla ùäfhdafjka miq mÍlaIKhlamiq.sh Èfkl weô,smsáh Èid frdayf,a isg r;akmqr uy frday,g yÈis frda.sfhl= f.k hñka isá .s,ka r:hla f.dvlfj, m‍%foaYfha fmd,a lvhla wi< kj;d ßhÿrd 
READ MORE >>

News  

Èúkid.;a chudkak isrf.or weú;a
Wÿ,d.u uqK.eis,d

wka;sug fld<U wd Èfka foaYmd,lfhla yuqfj,d,ika; úC%u;=x. >d;kh lf<a ;uka nj lshñka Èú kid.;a idcka fïc¾ chudkak iïnkaofhka ryia fmd,sish isÿ lrk mÍlaIK j, m‍%.;sodhl wdrxÑ fï jkúg ,eî we;ehs jd¾;dfõ'
READ MORE >>

Kavisha Ayeshani  

fg,s ks<s lùIdf.a urKh .ek újD; ;Skaÿjla &thd u;ameka fndkafk kE & mshd lshhs


Bfha ^16& yÈis wk;=rlska iuq.;a fg,s ks<s lùId wfhaIdks fyauisß ^24& fukúhf.a mYapd;a urK mÍlaIKh l¿fndaú, YslaIK frday‍f,a§ Bfha iji
READ MORE >>

Health  


fldf,ia‌gfrda,a j,g wehs nh @

wê reêr mSvkh ^fm%I¾& hkq j¾;udkfha fndfyda msßila‌ NS;shg m;a lrjk frda.S ;;a;ajhls' th;a iuÛu ks;e;skau lshEfjk wfkla‌ jpkh njg m;aj we;af;a fldf,ia‌gfrda,a ;;a;ajhhs' iudcfha fjfik
READ MORE >>

Kaweesha Ayeshani dies  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
kjl fg,s kdgH ks<s lùId wfhaIdkS
yÈis wk;=rlska ñhhhsmiq.shod wka;¾cd,h ;=< PdhdrEm ila m<lrñka WmkaÈk idohlao meje;ajQ kjl fg,s kdgH ks<s lùId wfhaIdkS Bfha
READ MORE >>

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
,ika; >d;kh lf<a ;uka nj ,shd
Èúkid.;a mqoa.,hd ksid
mÍlaIK fldhs w; hhso@


fmd,sisfha Ñ;%hg iudk rejla !fï Èkj, j< oeuQ ñksh h<s f.dv.ksñka udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x. uy;d >d;kh .ek mq¿,a úu¾Yk wdrïNùfuka miq wo tla;rd mqoa.,fhl= ,ika; uerefõ ;ud hhs flá igykla ;nd Èú
READ MORE >>

Singer Chillie Thilanka Shouting at Police Officers  

ksjig wd fmd,sia ks<OdÍkag
mreI jpkfhka nekjeÿKq
Ñ,Sf.a ùäfhdaj fukak

(VIDEO)

;,x.u m%foaYfha§ nia r: fiajlfhl=g myrÿka isÿùula iïnkaOfhka zÑ,SZ fyj;a ;s,xl ú¥I kï .dhlfhla miq.sh 11 jkod rlaIs; nkaOkd.dr .; l<d'
READ MORE >>

Dayasiri speaks about cricket mafia  

,l=Klg 57000 la jegqma Wmhk
^w&id¾:l l%Svlfhd wmg bkakjd
&weu;s ohdisß fy<s lrhs

Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh ;=< l%shd;aul ud*shdj .ek úfYaI mshjr .kakg iQodkï jk weu;s ohdisß chfialr  Bfha îîishg fy<s lr isáfha we;eï wid¾:l l%Svlhkag f.jk uqo,
READ MORE >>

Genaral House  


kqjrt<sfha md¾,sfïka;= uka;%S ks, ksjfia
fyd,auklg k,ska wyqfj,dkqjrt<sfha Genaral House jYfhka y÷kajk uka;%s ks, ksjdifha§ tlai;a cd;sl mlaIfha l=reKE., Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%s k,ska nKavdr uy;d woaNQ;
READ MORE >>

Malani Fonseka hospitalized  

ud,kS f*dkafialdg
nhsmdia ie;alula


ysgmq md¾,sfïka;= uka;%SkS yd m%ùK ks<s ud,kS f*dkafiald yDofha we;sjQ wdndO ;;ajhla u; fï jkúg mqoa.,sl frday,lg we;=<;a lr we;'
READ MORE >>

Dr Pandula Basnayake  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
‘uerfhla‘ hhs is;d frday,a nhlrk

ldhj¾Ok Ys,amsfhl=jQ
uykqjr frdayf,a weia fodia;ruykqjr uy frdayf,a fiajh lrk ;reK ffjoHjrfhl= .ek fï Èkj, iudc udOH Tiafia jeä jYfhka l:dnyg ,laj ;sfí'
ffjoH mKavq, niakdhl kue;s Tyq idudkH ffjoHjrfhl=
READ MORE >>

News  urK oඬqju ,en isr.;ù l<lsÍ
nqoaOd.u .eUqßka yeoerE isrlre
wNsO¾u úNd.fhka ,xldfjka f;jeks ;ekgyÈis fldamh ksid isÿjQ ñkSuereula u; urK oKavkh kshujQ isrlrefjl= isf¾§ wd.ñl fmd; m; lshjd oeä f,i ta .ek yodrd miqj Ôú;h fjkia lrf.k wd.ñl úNd. j,skao lemS fmfkk ch.%yK jd¾;d w;alr.;a wjia:djla uykqjr m,af,lef,a nkaOkd.drfhka
READ MORE >>

Ruwanya  YsIH;afj m<uq fjkshd ud;r Ys;skach
Èia;%sla lvbï ,l=Kq fukak

Bfha ksl=;ajQ 5 YsIH;aj m‍%;sM, wkqj ,l=Kq 196 la ,nd Èjhsfkkau m‍%:u ;ek Èkd we;af;a ud;r W!re.uqj fuf;daÈia; lKsIaG úoHd,fha Ys;skach ksrdka
READ MORE >>

Ruwanweli Sthupa  


ñysu; we;s n,j;au ;ek rejkaje,s uy iEhhs
.syska lSfjd;a fohla yß hkjduhs
&lsßn;af.dv [dKdkkao ysñfuu mD:súfha msysá n,j;au ia:dkh foúhka nUqka mjd ;ju jäk wkqrdOmqrfha rejkaje,s uy iEh nj mQcH lsßn;af.dv [dKdkkao ysñhka i;swka; mqj;am;lska úia;r lr ;sfí'
READ MORE >>

world childrens day  


f,dal <ud Èk ieureu 2016
wo úfYaI biõ iy §ukdTlaf;dan¾ 01 wog fhfok f,dal <ud Èkh ksñ;s lrf.k úfYaI §ukd ila rgmqrd úúO ia:dkj, C%shd;aulh'
foysj, i;afjdaoHdkfha w,s m‍%ix.h yd mskakj, w,s wkd:d.drfha w,s keröu l=vd orejkag fkdñ,fha
READ MORE >>

Lasantha  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
,ika; úl=u;=x.f.a foayh f.dv.ekSu ueo
fv%dakhla weú;a l,n,hlafnd,a, lk;af;a ñysoka lr ;snqK udOHfõ§ ,ika; úC%u;=x. uy;df.a foayh f.dv.ekSfï lghq;= wo oyj,a isÿlrk w;rjdrfha ta wdikakhg hdug fyda
READ MORE >>

Kaveesha ayeshani Birthday Celebration  

Kaveesha ayeshani Birthday Celebration
http://www.hirugossip.net/2016/09/kaveesha-ayeshani-birthday-celebration.html
READ MORE >>

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය